ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์
 
   
 
 
 
ภาควิชาอื่นๆ
 
Online : 1 คน
You're visitor number
การเรียนการสอน
 
 
   
 

 
     
 

การเรียนการสอนภาควิชา ฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   


-  รายวิชาการพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
-  รายวิชาการพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
-  รายวิชาการพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2
-  รายวิชาการพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
-  รายวิชาประวัติทางการแพทย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2
-  รายวิชาการแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3
-  รายวิชาวิจัยทางการแพทย์            สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
-  รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายและระบบสุขภาพ (หลักสูตร นานาชาติ)
 
     
 
 
     
 
 
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5596 5666, 5777 โทรสาร 0 5596 5005 (ส่วนโรงพยาบาล), 0 5596 7927(ส่วนสำนักงานคณบดี)