ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
:
นพ. จตุวิทย์ หอวรรณภากร 
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
:
Mr. Jatuwit Howannapakorn
รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ
:
ตำแหน่งปัจจุบัน
:
รองหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์
ตำแหน่งวิชาการ
:
ตำแหน่งทางบริหาร
:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
:
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรติดต่อ : 5062
     
ประวัติการศึกษา
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรพยาธิกายวิภาค โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
:
นิติเวชศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
:
หน้าที่ความรับผิดชอบ
: