|
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
แบบประเมินประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
รายงานการประชุม
ภารกิจผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
Online : 2 คน
You're visitor number
 
 
 
 
             มูลนิธิโรงพยาบาล ม.นเรศวร
             ศูนย์โรคหัวใจ
             ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา  
             HACC:NU
             ศูนย์สุขภาพนิสิต
             สมาคมศิษย์เก่าแพทย์นเรศวร
             Blog "แหล่งแบ่งปันความรู้"
             คลังความรู้ (Knowledge asset)
             วารสารใต้ร่มเสลา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5596 5666, 5777 โทรสาร 0 5596 5005 (ส่วนโรงพยาบาล), 0 5596 7927(ส่วนสำนักงานคณบดี)