โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2554  ลงวันที่ 5 เม.ย. 54
 
        

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์อุบัติภัย อันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

 

 
   อ่านจำนวน : 1116 ครั้ง   แบ่งปัน