โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2556”   ลงวันที่ 9 เม.ย. 56
 
        

             วันนี้(9 เมษายน 2556)เวลา 08.30-16.30 น. หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2556” ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
   อ่านจำนวน : 454 ครั้ง   แบ่งปัน