ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์  ลงวันที่ 22 ต.ค. 56
 
        

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์

(ชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากจำนวนผู้ส่งผลงานทั้งสิ้นจำนวน 69 ผลงาน) ได้แก่

นายเกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

แนวคิดในการออกแบบ ดังนี้

เป็นการจินตนาการ แบบบูรณาการ ผสมผสาน ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะแพทยศาสตร์ และ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดประสงค์ คือ การครบรอบแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความคิดที่จะบูรณาการทุกอย่างที่กล่าวมาข้างตันเข้าด้วยกัน โดยมีรูปแบบดังนี้

 

รูปแบบของโลโก้

เป็นเครื่องหมาย 20 ปี ประกอบกับช้างชูคทามีปีก 2 ข้างและงูพัน 2 ตัว ภายในตัวเลข 0 ของเครื่องหมาย 20 มีตราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในตราสัญลักษณ์นี้มีคบเพลิงและงูพัน 2 ตัว ด้านล่างของตราคณะแพทยศาสตร์ มีห่วงสี 3 ห่วง คือ สีเทา สีเขียวหัวเป็ด และสีแสด คล้องกันอยู่ และมีแถบสี 3 แถบ คือ สีเทา สีเขียวหัวเป็ด และสีแสด ปลิวไสวออกมา ประกอบกับมี คำว่า “20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

 

ความหมายของโลโก้

1. เครื่องหมาย 20 ปี คือ การครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ตราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในตัวเลข 0 คือตราสัญลักษณ์ดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ เป็นรูปคบเพลิงและมีงูพันคบเพลิง

3. ช้างชูคทามีปีก 2 ข้างและงูพัน 2 ตัว (ชูคทามีปีก 2 ข้างและงูพัน 2 ตัว เป็นเครื่องหมายของวงการแพทย์) หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติคณะแพทยศาสตร์ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับประเทศ” ความหมายของเครื่องหมายนี้ คือ

- ช้าง คือ พาหนะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ทำยุทธหัตถี เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

- คทา เปรียบด้วยอำนาจ

- งู เปรียบด้วยความรอบรู้

- ปีก 2 ข้าง เปรียบด้วยความขยันขันแข็ง คล่องแคล่วทะมัดทะแมง

4. ห่วง 3 ห่วง และแถบสี 3 แถบ คือ ห่วงสีเขียวหัวเป็ดเปรียบเสมือนคณะแพทยศาสตร์คล้องห่วงสีเทาและสีแสดซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการแสดงออกซึ่งความรักและหวงแหนสถาบัน ส่วนแถบสี 3 แถบที่ปลิวไสวออกมา คือ การที่คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา

 

สีที่นำมาใช้กับโลโก้

สีเทา หมายถึง สีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา

สีแสด หมายถึง สีของคุณธรรมและความกล้าหาญ สีแสดประกอบด้วย 

- สีแดง หมายถึง สมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ 

- สีเหลือง หมายถึง พระพุทธชินราช แ ปลว่าคุณธรรม

 

สีเขียวหัวเป็ด หมายถึง สีประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   อ่านจำนวน : 3947 ครั้ง   แบ่งปัน