|
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
แบบประเมินประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
รายงานการประชุม
ภารกิจผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
Online : 2 คน
You're visitor number
 
 รวมข่าวทั้งหมด
 
ค้นหาข่าว

   ประชาสัมพันธ์
“Happy Heart Happy Life สุขหัวใจให้ชีวิต” โครงการผ่าตัดนอกเวลาให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน ๖๑ ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระราชวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 12 มี.ค. 57
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ม.ค. 57
รพ.มน.จัดโครงการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์(Re-accreditation Laboratory accreditation(Re-ac La )) ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก 7 ก.ย. 57
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 ก.ย. 57
คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4 ก.ย. 57
ส่งมอบภารกิจคณบดีแพทยศาสตร์ 30 ส.ค. 57
ประชุมวิชาการศัลยกรรมประจำปี เรื่อง “ห่างไกลคมมีด” 30 ส.ค. 57
ประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เรื่อง "ภาวะก้อนที่ต่อมไทรอยด์" 30 ส.ค. 57
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มน.จัด โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนจิตอาสา 24 ส.ค. 57
รพ.มน.โครงการ Regional Knowledge Management ครั้งที่ 3 เรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง SAR 2011 20 ส.ค. 57
การตรวจประเมินสถาบันเพื่อพิจารณาศักยภาพ โครงแพทย์ใช้ทุนเพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 18 ส.ค. 57
โครงการประชุมเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 15 ส.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากDongseo University สาธารณรัฐเกาหลี 13 ส.ค. 57
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ เรื่อง“มุมมองแพทย์แผนปัจจุบัน กับการอยู่ไฟหลังคลอด” 13 ส.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดสถานการณ์จำลองซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2557 8 ส.ค. 57
รพ.มน. จัดโครงการผู้บริหารพบอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2557 8 ส.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค. 57
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมโครงการ “ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2557 7 ส.ค. 57
โครงการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย(กลุ่มโรคอัตราตายสูง) 5 ส.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลไม้ 4 ส.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4 ส.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 5 ตอน My Daddy My Hero 3 ส.ค. 57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ เข้ารับตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรวันแรก 1 ส.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่รายวัน จำนวน 6 ล็อค (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557) 31 ก.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก 29 ก.ค. 57
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29 ก.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 29 ก.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลไม้ 29 ก.ค. 57
รพ.มน.จัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 12 25 ก.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 25 ก.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 24 ก.ค. 57
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 5 18 ก.ค. 57
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงประชุมวิชาการวิสัญญีนเรศวร Transformative Learning in Anesthesiology 18 ก.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลไม้ 15 ก.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 15 ก.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)” 8 ก.ค. 57
รพ.มน.มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat 6 ก.ค. 57
รพ.มน.จัดโครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผุ้ดูแลผู้พิการติดเตียงและผู้สูงอายุ 6 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก ประจำปี 2557 4 ก.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 6 ล็อค 4 ก.ค. 57
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ 24 อาจารย์แพทย์ใหม่ คณะแพทย์ มน. 1 ก.ค. 57
ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวน้องหนูที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมสายใยรัก ครั้งที่ 5 ตอน My Daddy My Hero 27 มิ.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “เรียนรู้ไว้ ใช้ประโยชน์ได้จริง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” 27 มิ.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 27 มิ.ย. 57
สปสช. เขต 2 พิษณุโลก จัดเวที “ชวนคนทำสื่อ มองหลักประกันสุขภาพ...ใกล้ตัว อุ่นใจ” ชูงานเด่นระบบบริการปฐมภูมิในเครือ รพ.มน. 27 มิ.ย. 57
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง “การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ กับการเข้าโรงเรียนอนุบาลของลูก” 25 มิ.ย. 57
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มน.จัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาวาร์ฟาริน 25 มิ.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ หัวข้อ เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 24 มิ.ย. 57
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 20 มิ.ย. 57
โครงการประชุมวิชาการระดับภาค การพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) เรื่อง Engagement for Quality (ความผูกพันเพื่อคุณภาพ) 20 มิ.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการดูแลทารกหลังคลอด 19 มิ.ย. 57
โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต 19 มิ.ย. 57
รพ.มน.จัดโครงการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 18 มิ.ย. 57
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพื้นที่ให้คะแนนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 18 มิ.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ครั้งที่1/3 17 มิ.ย. 57
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา รพ.มน. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189 เรื่อง การตรวจติดตามภายในห้องปฎิบิติการ 13 มิ.ย. 57
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกันเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 13 มิ.ย. 57
โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2557 13 มิ.ย. 57
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ข้อเข่าเสื่อม 13 มิ.ย. 57
รพ.มน.จัดโครงการ IV CARE FOR NURSE 13 มิ.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่ระยะคลอดและการดูแลหลังคลอดที่โรงพยาบาล 12 มิ.ย. 57
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง Regional Forum ประจำปี 2557 12 มิ.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม 10 มิ.ย. 57
รพ.มน.จัดโครงการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่/เด็ก Basic and Advanced cardiovascular Life Support in Adult and pediatric” 10 มิ.ย. 57
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ ใช้สิทธิ์เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 10 มิ.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตัวเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ 5 มิ.ย. 57
รพ.มน.จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง การตั้งครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 29 พ.ค. 57
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต 29 พ.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่รายวัน จำนวน 6 ล็อค (ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2557) 28 พ.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่โดยทีมสหสาขา 23 พ.ค. 57
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อม 23 พ.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน.ออกหน่วยตรวจสุขภาพเด็กที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 19 พ.ค. 57
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดประชุมวิชาการ The Best Practice of Perineorrhaphy B-Lynch Technique and Surgical Site Infection 7 พ.ค. 57
การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 6 พ.ค. 57
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรบริการวิชาการ 2 พ.ค. 57
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ข้อเข่าเสื่อมและกระดูกพรุน 1 พ.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 6 ล็อค 1 พ.ค. 57
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรให้ความรู้ประชาชน เรื่อง อาการปวดต้นคอจากพังผืดมัยโอ ฟาสเชี่ยล(My ofascial pain syndrome) 30 เม.ย. 57
พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 เม.ย. 57
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอก(Chest pain) 28 เม.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมหารือเกี่ยวกับ "แนวทางความร่วมมือการบริการและการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในด้าน robotic cell culture, tissue engineering, และ immunotherapy: technology transfer" 25 เม.ย. 57
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ “เรื่องเล่าดีๆ จากอกแม่” 25 เม.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่องอาการท้องเสียในเด็ก 24 เม.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ในเด็ก 17 เม.ย. 57
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 10 เม.ย. 57
คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” 10 เม.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่องการระวังภัยเด็กในช่วงปิดเทอม 10 เม.ย. 57
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2557” 4 เม.ย. 57
รพ.มน.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 7 3 เม.ย. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 3 เม.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าว โครงการผ่าตัดนอกเวลาให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 61 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระราชวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย. 57
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557 2 เม.ย. 57
แพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice: GCP) 31 มี.ค. 57
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรศึกษาดูงาน รพ.พญาไท 3และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 29 มี.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่รายวัน จำนวน 6 ล็อค ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 25 มี.ค. 57
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการนิติเวชสัญจรเผยแพร่ความรู้ ทางนิติเวชศาสตร์ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 25 มี.ค. 57
รพ.มน.จัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2557 19 มี.ค. 57
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการปะชุมวิชาการประจำปี เรื่อง รู้ทันไทรอยด์ 19 มี.ค. 57
รพ.ม.นเรศวร เข้าร่วมการประชุมHA National Forum ครั้งที่ 15 ภายใต้ “ความผูกพันเพื่อคุณภาพ” (Engagement for Quality) 12 มี.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านเสริมสวย 11 มี.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 6 ล็อค 10 มี.ค. 57
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 มี.ค. 57
คณะแพทย์ ม.นเรศวร แถลงข่าวเปิดโครงการ “ คลองสวยน้ำใส ร่วมมือร่วมใจคืนชีวิตให้คลองหนองเหล็ก ” 4 มี.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประชุมวิชาการรังสีวิทยา เรื่อง กระดูกผุ กระดูกพรุน รู้ได้อย่างไร? 28 ก.พ. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพื้นที่เช่าร้านเสริมสวย‏ 27 ก.พ. 57
รพ.มน.จัดโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการบริหารจัดการโรคความดันโลหิตสูง 24 ก.พ. 57
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก 24 ก.พ. 57
ผู้บริหารและบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ 20 ก.พ. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ”การเขียน การผลิตและเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการทางการแพทย์” 18 ก.พ. 57
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด “โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” 18 ก.พ. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ร้านเสริมสวย 18 ก.พ. 57
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 14) 13 ก.พ. 57
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่2เรื่องการบาดเจ็บและโรคของคนทำงาน รู้ทัน ป้องกันได้ 31 ม.ค. 57
โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 57
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - คณาจารย์ บุคลากร กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร กระชับสัมพันธ์ การเรียนการสอนและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2556 29 ม.ค. 57
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ม.ค. 57
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 8 20 ม.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. มอบรางวัล “คนดีศรีคณะแพทย์” 18 ม.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดงานเปิดสวนสุภรณ์ 18 ม.ค. 57
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 20ปี คณะแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 57
ประชุมวิชาการประจำปี 2557“สหสาขานำพาสร้างเสริมสุขภาพ” (Multidisciplinary approach in Health Promotion) ในวาระครบรอบการก่อตั้ง 20ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. 16 ม.ค. 57
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 20ปี คณะแพทยศาสตร์ 13 ม.ค. 57
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร 13 ม.ค. 57
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรม“ค้นพบตัวตนบนเส้นทางที่ฝัน” 10 ม.ค. 57
งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการอบรมหัวข้อ “SOP Training และแนวทางการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ 10 ม.ค. 57
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 20ปี คณะแพทยศาสตร์ 7 ม.ค. 57
ธนาคารเลือด รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM 107.25 MHz เรื่อง การบริจาคโลหิต ตอนที่ 1 รู้จักกรุ๊ปเลือด 6 ม.ค. 57
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ท่านอธิการบดี ม.นเรศวร พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 6 ม.ค. 57
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2557 “Happy New Year 2014: Green Party 20 ปี คณะแพทยศาสตร์” 27 ธ.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพื้นที่เช่าให้บริการร้านถ่ายเอกสาร 27 ธ.ค. 56
รพ.มน. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปีใหม่ด้วยการบริจาคโลหิต 26 ธ.ค. 56
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ.มน. (HACC:NU) จัดโครงการ Regional Knowledge Management 25 ธ.ค. 56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๑ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒ ณ คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ธ.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง “สหสาขานำพาสร้างเสริมสุขภาพ” (Multidisciplinary approach in Health Promotion) 25 ธ.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ร้านเสริมสวย 16 ธ.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการร้านถ่ายเอกสาร 16 ธ.ค. 56
น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนธีรธาดา ร่วมร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2557 12 ธ.ค. 56
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ “ความเครียด…ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ” 11 ธ.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับเชิญวัตถุมงคลที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี 6 ธ.ค. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ธ.ค. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลแม่สอด 6 ธ.ค. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 ธ.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการหมอเด็กมอนอสัญจร 3 ธ.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน 3 ธ.ค. 56
งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการบรรยายพิเศษ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “Clinical Research management” 29 พ.ย. 56
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti… 29 พ.ย. 56
Dr.Iwang Yusuf, M.si. และคณะผู้บริหารจาก Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมการดำเนินงาน รพ.มน. 27 พ.ย. 56
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบผ้าห่มจาก AIS จำนวน 300 ผืน 27 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมรับการประเมินองค์กร (Quick scan) ตามแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 27 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 26 พ.ย. 56
School of Nursing St.Paul University Dunaguet Philippines และ School of Nursing – Faculty of Medicine Gajah Mada University เข้าศึกษาดูงาน รพ.มน. 26 พ.ย. 56
คณะแพทย์ มน. จัดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 2 สหสาขาบูรณาวิชาการทางอายุรศาสตร์ (Multidisciplinary Approach in Medicine) 26 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในคณะ และสถาบันเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ ประจำปี 2556 25 พ.ย. 56
นิสิตโครงงานแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ บริจาคเงิน 5,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน. 22 พ.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน (เพิ่มเติม) 22 พ.ย. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง โครงการ“หมอเด็ก มน.สัญจร” 22 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช 21 พ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการพัฒนาจิต สร้างมิตรในองค์กร 21 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลพิจิตร 20 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 20 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 15 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 15 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. นำเสนอการเรียนการสอน Telemedicine ถ่ายทอดสดจำลองรูปแบบการตรวจวินิจฉัยครรภ์มารดาทางไกลฯ ในงาน “Education Thai 2014 : Smart Education” 14 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. รับฟังการบรรยาย “108 วิธีการประหยัดพลังงาน” โดย โครงการภาคประชาชนคนรักษ์พลังงาน 12 พ.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพื้นที่เช่า เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน 11 พ.ย. 56
ปลื้ม... นิสิต มน. ใจบุญ ออมเงินตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 บริจาคให้มูลนิธิ รพ.มน. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 11 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 7 พ.ย. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “การใช้ยาในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้” 6 พ.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 6 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 6 พ.ย. 56
Medicine Singing Contest #2nd 5 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิจัยข้อมูลจาก FLOW CYTOMETER เพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. ประชุมร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของตำบลท่าโพธิ์ 2 พ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้า 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากกีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringes Games) ครั้งที่ 26 1 พ.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร จำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน 1 พ.ย. 56
คณะสหเวชศาสตร์ มน. ประสานเพื่อความเป็นเลิศและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 31 ต.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สหสาขาบูรณาวิชาการทางอายุรศาสตร์ Multidisciplinary Approach in Medicine 30 ต.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 29 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร ประจำปี 2556 ยอดเงิน 147,119.25บาท 27 ต.ค. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 25 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำสารบัญด้วย Microsoft Word" 25 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการ การบรรยายพิเศษเรื่อง "Pathogenesis of Dengue and Prospects for Vaccine" 25 ต.ค. 56
ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 22 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 22 ต.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาเพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 22 ต.ค. 56
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล 21 ต.ค. 56
รพ.มน. จัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก Global Hand washing Day 2556” 18 ต.ค. 56
ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 18 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote” 17 ต.ค. 56
รพ.มน. ฝึกอบรม การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ “Focus charting” 17 ต.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ 15 ต.ค. 56
รพ.มน. รับการเยี่ยมติดตาม” โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์" 11 ต.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ Quality for Fun หัวข้อเรื่อง “ทำ QA อย่างไรให้สนุก” 10 ต.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ 8 ต.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 8 ต.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 7 4 ต.ค. 56
ประกาศคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปฯลฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 30 ก.ย. 56
สำนักระบาดวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเจาะชิ้นเนื้อปอดโดยวิธีใช้เข็มเจาะเก็บผ่านทางช่องอกในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุระดับภูมิภาค 26 ก.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรออกหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพให้ความรู้กับประชาชน เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 56
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2556 24 ก.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ เนื่องในเดือนมหิดล 23 ก.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ครั้งที่ 11 20 ก.ย. 56
รพ.มน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักแพทย์ กรุงเทพมหานคร 18 ก.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดและเบเกอรี่ 17 ก.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดและเบเกอรี่ 11 ก.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันมหิดล” ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV 5 ก.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 4 ก.ย. 56
มูลนิธิ รพ.มน. รับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 4 ก.ย. 56
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ก.ย. 56
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ Health Promoting Medical School : Naresuan University Approach ในการประชุม World Conference on HEALTH PROMOTION ครั้งที่ 21 3 ก.ย. 56
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก จัดโครงการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 2 ก.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร 30 ส.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดและเบเกอรี่ 28 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์มน. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ หัวข้อ “การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน” ประจำปี 2556 27 ส.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 24 ส.ค. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ครั้งที่ 4 22 ส.ค. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์” 21 ส.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “ปัญหาตาบอดสี” 20 ส.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 15 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความลับหลังคมมีด 9 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการอบรม เรื่อง พฤติกรรมบริการและการทำงานเป็นทีม 9 ส.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้รับบริการทุกท่านร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 7 ส.ค. 56
รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร รองประธานมูลนิธิ รพ.มน. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท 7 ส.ค. 56
ธนาคารเลือด รพ.มน. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ Tesco Lotus Extra ท่าทอง จ.พิษณุโลก 6 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวครั้งที่ 4 ตอน Happy baby Healthy mom 3 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 2 ส.ค. 56
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)มอบเงินบริจาค 50,000บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ส.ค. 56
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)มอบเงินบริจาค 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ส.ค. 56
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Neuropathic Pain: Never too late to heal 2 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการอบรม “กฎหมายและกระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์” หัวข้อ “กฎหมายและกระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์” 2 ส.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดพิธีเปิดโรงอาหาร Med NU Cafeteria 2 ส.ค. 56
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย โครงการสายใยรัก ครั้งที่ 4 ตอน Happy Baby Healthy Mom 2 ส.ค. 56
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อม 1 ส.ค. 56
รพ.มน.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 6 31 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาวิชาการธรรมะกับชีวิตเรื่อง 1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1พรรษา 30 ก.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง โรคจอประสาทตาเสื่อม 30 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก 30 ก.ค. 56
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 23 ปี คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29 ก.ค. 56
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมอบเงิน 50,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ม.นเรศวร 29 ก.ค. 56
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์ความรู้เรื่องโรค SLE สำหรับประชาชน 24 ก.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก” 24 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” 24 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นครูแพทย์ที่ดี” 24 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้วิชาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 19 ก.ค. 56
“ดนตรีในสวน” ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 ก.ค. 56
รพ.มน. ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี 18 ก.ค. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง ”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวครั้งที่ 4 ตอน Happy baby Healthy mom” 18 ก.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่2/2556 17 ก.ค. 56
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก 17 ก.ค. 56
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 16 ก.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 16 ก.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพ 11 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ เรื่อง “Multiplexing using Luminex technology” 9 ก.ค. 56
รพ.มน.จัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 11 8 ก.ค. 56
HACC: NUร่วมกับ สรพ.จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค : ภาคเหนือตอนล่าง ประจําปีงบประมาณ 2556 (Regional Forum) เรื่อง“องค์กรที่น่าไว้วางใจ” (High Reliability Organization) 5 ก.ค. 56
ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวน้องหนูที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 10 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยรัก ครั้งที่ 4 ตอน Happy Baby Healthy Mom 3 ก.ค. 56
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2556 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รพ.สต.งิ้วงาม 2 ก.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ 1 ก.ค. 56
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มน.จัดโครงการ Health Promotion Fair ปี1 28 มิ.ย. 56
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ 7 “แพทย์แผนไทยในการดูแลสตรีหลังคลอด” 28 มิ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 27 มิ.ย. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 (เพิ่มเติม) 27 มิ.ย. 56
คณะแพทย์ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ระบบและนโยบายสุขภาพ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม ของภูมิภาค The Seventh Postgraduate Forum on Health Systems and Policy : Shared Vision and Shared Goal 24 มิ.ย. 56
ประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 มิ.ย. 56
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 56,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 มิ.ย. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง“โครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ ตอน แพทย์แผนไทยในการดูแลมารดาหลังคลอด ” 19 มิ.ย. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ครั้งที่ 3 18 มิ.ย. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ครั้งที่3 17 มิ.ย. 56
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 มิ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดประเพณีรับน้องเข้าวัง 15 มิ.ย. 56
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 มิ.ย. 56
รพ.มน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.อุตรดิตถ์ 14 มิ.ย. 56
ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ คุณแม่หลังคลอดและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพในหัวข้อ การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 11 มิ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 มิ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการอบรมฟื้นฟูแกนนำป้องกันอัมพาต 7 มิ.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Health Security Financing and Management 6 มิ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการอบรมวิชาการ การใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ 6 มิ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการ Provincial Knowledge Management กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 5 มิ.ย. 56
รพ.มน.จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่และเด็ก 4 มิ.ย. 56
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง(Aquarius Machine) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 มิ.ย. 56
โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ประจำปี 2556 3 มิ.ย. 56
งานประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 1 มิ.ย. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” 31 พ.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ 7 เรื่อง การออกกำลังกายของคุณแม่ตั้งครรภ์การเตรียมตัวสำหรับการคลอดและการเยี่ยมชมห้องคลอด 31 พ.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 23 พ.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ รพ.มน. จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่ 21 พ.ค. 56
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสติ และเชาว์ปัญญา อารมณ์ ในวิชาชีพแพทย์ กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 พ.ค. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ครั้งที่ 2 11 พ.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการเนื่องในวันพยาบาลสากล 11 พ.ค. 56
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับภาควิชา 11 พ.ค. 56
NTUMP Students จาก Thai Nguyen University เข้าศึกษาดูงาน รพ.มน. 9 พ.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ครั้งที่2 7 พ.ค. 56
NU Strings Ensemble 7 พ.ค. 56
รพ.มน. จัดโครงการอบรมฟื้นฟูแกนนำป้องกันอัมพาต 2 พ.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรองรับการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล เป็นโรงพยาบาล 400 เตียง 2 พ.ค. 56
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. ออกหน่วยบริการวิชาการ จ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice:GCP) 29 เม.ย. 56
โครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 26 เม.ย. 56
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554 23 เม.ย. 56
ร่วมแบ่งปันอาหารสุขภาพ ในกิจกรรม “สร้างเสริม เติมสุข” 23 เม.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง “พัฒนาฟื้นฟูศักยภาพของทีมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ” 19 เม.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 19 เม.ย. 56
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลึ่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเลีย ประเทศออสเตรเลีย 19 เม.ย. 56
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556 18 เม.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ร่วมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 10 เม.ย. 56
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2556” 9 เม.ย. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง โรคลมแดด (Heat Stroke) 9 เม.ย. 56
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 เม.ย. 56
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation) รพ.มน. 4 เม.ย. 56
ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา) ประจำปี 2556 รพ.มน. 4 เม.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2556 2 เม.ย. 56
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 (รอบที่ 2) ณ โรงพยาบาลพิจิตร 2 เม.ย. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 1 เม.ย. 56
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ “สุขภาพดี สร้างได้” ประกวดเต้นเปลี่ยนชีวิต โดยหน่วยพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิและระบาดวิทยา รพ.มน. 1 เม.ย. 56
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ 7 “เรื่องเล่าดีๆ จากอกแม่” 29 มี.ค. 56
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการประชุมวิชาการเรื่องออร์โธปิดิกส์ในทางเวชปฏิบัติทั่วไป 29 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง "ประสบการณ์จากคลินิกนมแม่" 29 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง "ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 26 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง " ภาวะลิ้นติดหรือพังผืดใต้ลิ้นกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 26 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง " บทบาทคุณพ่อกับลูกน้อยนมแม่” 23 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง " สารพันปัญหากับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 23 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการบรรยายในหัวข้อ “การประกาศใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ฉบับสมบูรณ์ และวิธีปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (แบบใหม่)” 21 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการบรรยายพิเศษจากนักวิจัยชั้นนำของประเทศ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ลงในวารสาร” 21 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างนมผงกับนมแม่ 20 มี.ค. 56
การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2556 การพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ 18 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง โครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพครั้งที่ 7ตอน : เรื่องเล่าดีๆ จากอกแม่ 18 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน 18 มี.ค. 56
โครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 ปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบเสื้อกาวน์ 18 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 17 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วม HA National Forum ครั้งที่ 14 "องค์กรที่น่าไว้วางใจ" (High Reliability Organization) 16 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง“ทำไมต้องกินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือนในนมแม่มีอะไร มีประโยชน์อย่างไร 15 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารด้วยการจัดเก็บและทำลาย 15 มี.ค. 56
รพ.มน.จัดโครงการฟื้นฟูความรู้บุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 มี.ค. 56
ขอเชิญอาจารย์นิสิต บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการประกาศใช้SOPs ฉบับสมบูรณ์และวิธีปฎิบัติในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(แบบใหม่) 13 มี.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “กิจกรรมวันไตโลก 2556 ” 13 มี.ค. 56
รพ.มน.จัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2556 13 มี.ค. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง"โครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพครั้งที่ 7 ตอน เรื่องเล่าดีๆจากอกแม่" 13 มี.ค. 56
เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ปลอดภัยหลังผ่าตัดต่อมไทยรอยด์โต ที่ รพ.มน. 11 มี.ค. 56
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 5 มี.ค. 56
รพ.มน.มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat 1 มี.ค. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยครั้งที่ 1 27 ก.พ. 56
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มน.จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและงานคุณภาพทางการพยาบาล 27 ก.พ. 56
รายการเจาะใจ สัมภาษณ์อาจารย์แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 26 ก.พ. 56
หนังสือขอบคุณมูลนิธิ รพ.มน. - นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 26 ก.พ. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. มุ่งสู่วิสัยทัศน์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี (ปีงบประมาณ 2557) 22 ก.พ. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง“โรคไข้หวัดใหญ่” 21 ก.พ. 56
อาจารย์แพทย์ มน.ผ่าตัดช่วยน้องเนส เด็กศีรษะโตแล้ว ครอบครัววอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ 19 ก.พ. 56
ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ฯ สาขาอายุรศาสตร์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 19 ก.พ. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “ภาวะครรภ์เป็นพิษ” 18 ก.พ. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง“โรคไข้หวัดใหญ่” 18 ก.พ. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการค่ายเด็กโรคหืด(Asthma camp) ครั้งที่ 6 16 ก.พ. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการอบรมสัมมนา “บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ” 15 ก.พ. 56
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เรื่อง โรคภูมิแพ้ (The lastest up-to-date guideline and practical management in allergic rhinitis, sinusitis & sleep disorder) 15 ก.พ. 56
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต รพ.มน. จัดบูธให้ความรู้แก่นิสิต โครงการสุขภาพสัญจร “รักปลอดภัย วันวาเลนไทน์” 15 ก.พ. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมโครงการกาชาดร้อยรวมใจ สานสายใย สร้างเสริมคุณภาพชิวิต จังหวัดเลย 13 ก.พ. 56
คณะแพทย์ ม.นเรศวร วางแผนรักษาเด็กศีรษะโต 13 ก.พ. 56
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมินผลบัณฑิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มศว 12 ก.พ. 56
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น “การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง” 5 ก.พ. 56
รพ.มน. รับการตรวจประเมินเกณฑ์ On Top Payment ประจำปี 2556 จากทีม QRT อ.บางระกำ 4 ก.พ. 56
คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุม “ติดตามและตรวจสอบผลปฎิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 29 ม.ค. 56
กลุ่มคนอาสาแพทย์ มน. ร่วมบริจาคของ รร.ห้วยกอกพัฒนา 29 ม.ค. 56
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการ Practical approach and technique in mammography 29 ม.ค. 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน 28 ม.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน 22 ม.ค. 56
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง "โครงการค่ายเด็กโรคหืด 2556 " 22 ม.ค. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง"โครงการค่ายเด็กโรคหืด 2556 " 21 ม.ค. 56
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 19ปี คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 56
ประชุมวิชาการประจำปี 2556 “การแพทย์สู่ชุมชน” ในวาระครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. 18 ม.ค. 56
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของสหสาขาวิชาชีพ HACC : NU 11 ม.ค. 56
NUFM สัมภาษณ์ เรื่อง “โรคจากการทำงาน” 9 ม.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ 8 ม.ค. 56
ประชุมการบริหารจัดการหลักสูตรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ ศพค.รพ.อุตรดิตถ์, ศพค.รพ.แพร่ และ ศพค.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7 ม.ค. 56
คณะแพทย์ มน. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ม.ค. 56
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง“โรคคาวาซากิ” 26 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธ.ค. 55
ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 26 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. และรพ.พิจิตร ประชุมการบริหารจัดการหลักสูตรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 26 ธ.ค. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 26 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. และรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ประชุมการบริหารจัดการหลักสูตรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 21 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในหัวข้อ Aromatic Therapy 20 ธ.ค. 55
รพ.มน.จัดโครงการ Provincial Knowledge Management ครั้งที่ 1 เรื่อง Clinical Tracer Hilight 17 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อประชาชน “เทศกาลส่งความสุข (ภาพ) ดี 19 ปี คณะแพทย์ มน.” 15 ธ.ค. 55
นิสิตแพทย์ มน.ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เรื่องการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน 13 ธ.ค. 55
น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนธีรธาดา ร่วมร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2556 12 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 7 ธ.ค. 55
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อม 7 ธ.ค. 55
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่น แด่ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ธ.ค. 55
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา รพ.มน. 3 ธ.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค. 55
ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร ประจำปี 2555 ยอดเงิน 394,901.50 บาท 28 พ.ย. 55
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ย. 55
รพ.มน. จัดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบสำคัญ” 28 พ.ย. 55
พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 28 พ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 28 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลพิจิตร 26 พ.ย. 55
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti…Fat 25 พ.ย. 55
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาคโครงการ CAN จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 23 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช 21 พ.ย. 55
รพ.มน.จัดโครงการอบรมพยาบาล เรื่อง การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด 20 พ.ย. 55
ตลาดนัด วันเบาหวานครั้งที่ 3 รพ.มน. 20 พ.ย. 55
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง”เครื่องช่วยหายใจขณะหลับ” 20 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 16 พ.ย. 55
โครงการเพิ่มพูนทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 16 พ.ย. 55
ฝ่ายการการพยาบาล รพ.มน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 16 พ.ย. 55
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) 15 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 15 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 15 พ.ย. 55
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพหญิงตั้งครรภ์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 14 พ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการปลูกถ่ายไขกระดูก จากประเทศบังคลาเทศ 13 พ.ย. 55
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. ให้สัมภาษณ์ NUFM เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2554 9 พ.ย. 55
กก.ตชด.31 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 9 พ.ย. 55
ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ รับทุนวิจัยจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 9 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภาประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 6 พ.ย. 55
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “โรคคอตีบ” 5 พ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ 2555 (Thailand medical expo 2012) 5 พ.ย. 55
รายการ วีไอพี ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี สัมภาษณ์ กรณีผ่าตัดรักษา “น้องต้น” จากอาการเลือดออกในสมองและก้านสมองอักเสบรุนแรงจากอุบัติเหตุ 2 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 พ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2556 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 31 ต.ค. 55
รพ.มน.จัดโครงการรณรงค์ “วันล้างมือโลก Global Hand washing Day” 29 ต.ค. 55
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง"ภาวะหัวใจล้มเหลวในเด็ก" 25 ต.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2555 22 ต.ค. 55
คณะแพทย์ มน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2555 20 ต.ค. 55
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 55
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มน. ผ่าตัดหัวใจเด็กแรกเกิดสำเร็จรายแรกในภาคเหนือตอนล่าง 18 ต.ค. 55
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 16 ต.ค. 55
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพยาบาล เรื่อง การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด 15 ต.ค. 55
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดการประชุมสัญจร Cow’s milk protein allergy 12 ต.ค. 55
มูลนิธิ รพ.มน. ร่วมออกบู๊ธ “CAN คุณก็สามารถให้ได้” ในงาน Krungsri Money Festival 8 ต.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม"ลดพุง มุ่งสู่วิสัยทัศน์" 5 ต.ค. 55
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเครื่องช่วยหายใจขณะหลับให้ นิสิต มน. 4 ต.ค. 55
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัวโครงการ CAN “คุณก็สามารถให้ได้” ในงาน AIS ตามใจในแบบคุณ 2 ต.ค. 55
งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายปฐมภูมิ ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง 28 ก.ย. 55
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 25 ก.ย. 55
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3 ส. แห่งวงการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร” 25 ก.ย. 55
รพ.มน.รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ 24 ก.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายนักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการอภิปราย หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของระบบสุขภาพ” 24 ก.ย. 55
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2555 24 ก.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 23 ก.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่เนื่องในเดือนมหิดล 22 ก.ย. 55
รพ.มน.จัดโครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ครั้งที่ 10 21 ก.ย. 55
รพ.มน.จัดการอบรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 55
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการใช้ประโยชน์ในการวิจัยของโฟลว์ไซโตมิเตอร์ (Workshop on Flowcytometry: Principle, techniques and application in research) 17 ก.ย. 55
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Mindfulness training & Transformative Education in Higher Education 14 ก.ย. 55
รพ.มน.ซ้อมแผนระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน 13 ก.ย. 55
MSS Cable TV สัมภาษณ์ นิสิตแพทย์ เรื่อง งานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 13 ก.ย. 55
รพ.มน.จัดโครงการชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิถีพอเพียง “รณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ” 8 ก.ย. 55
รพ.มน.ตรวจสุขภาพเด็กที่บ้านร่มพระคุณ 8 ก.ย. 55
CAN นิตยสารตอบแทนน้ำใจผู้บริจาค รายได้เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาล มน. 6 ก.ย. 55
รพ.มน. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3 ก.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร 31 ส.ค. 55
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มน. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน 29 ส.ค. 55
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรค SLE 29 ส.ค. 55
กุมารแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดในเด็ก 29 ส.ค. 55
คุณรัชนี วชิระนิเวศ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ส.ค. 55
หนังสือขอบคุณมูลนิธิ รพ.มน. - นิชกานต์ คงพันธ์ 28 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ม.นเรศวร ครั้งที่ 5/2555 27 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก “ดอกไม้แกร่ง ในแปลงชุมชน” 27 ส.ค. 55
งานประชุมวิชาการ "CT of Trauma" 24 ส.ค. 55
สำนักงบประมาณติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1และ 2 23 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง โรงเรียนแพทย์ภูมิภาคกับอนาคตของระบบสุขภาพนานาชาติ 23 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดสถานการณ์จำลองซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2555 21 ส.ค. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ มหกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่3 19 ส.ค. 55
ดนตรีในสวน ประจำปีการศึกษา 2555 ตอนที่ 2 “MELODY FROM THE SOUNDS OF THE GARDEN” โดยน้องๆ นิสิตแพทย์จากชมรมดนตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 ส.ค. 55
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมโครงการ “ซ้อมแผนอัคคีภัย” 17 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. เสวนาทางวิชาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง “Key success in Clinical Research for medical staff” 17 ส.ค. 55
รพ.มน. จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ในระดับเครือข่าย 16 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือส่งต่อเบื้องต้น 15 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 10 ส.ค. 55
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ.พิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 55
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1เรื่อง “Update in Medicine” 9 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องFlow cytometer เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย(Introduction of Flow Cytometer and application workshop for research) 9 ส.ค. 55
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 ตรวจเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของหน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต รพ.มน. 8 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2556 (รอบที่ 1) จำนวน 27 อัตรา 7 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ 6 ส.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 1 ส.ค. 55
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 5 1 ส.ค. 55
29 ก.ค.55 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30 ก.ค. 55
ขอเชิญประชุมวิชาการ The Seventh Postgraduate Forum “Health Systems and Policy for the ASEAN Economic Community: Shared Visions and Goals” 30 ก.ค. 55
รพ.มน.จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยอัมพฤกษ์อัมพาต 23 ก.ค. 55
รพ.มน.จัดเสวนาสหภาคีเวทีสุขภาพ:มองทิศทางการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน 20 ก.ค. 55
รพ.มน.รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2556 20 ก.ค. 55
ผู้อำนวยการ รพ.มน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด NU Open House: Innovative Knowledge 20 ก.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยครั้งที่ 2 เรื่อง “การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน” Diabetic Foot Care:Multidisciplinary approach 19 ก.ค. 55
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 19 ก.ค. 55
โครงการอบรมวิชาการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” 18 ก.ค. 55
การอบรมให้ความรู้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง 18 ก.ค. 55
รพ.มน.จัดโครงการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่/เด็ก Basic and Advanced cardiovascular Life Support in Adult and pediatric” 17 ก.ค. 55
รพ.มน.จัด โครงการพัฒนาการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนำชุมชน(ฟื้นฟูความรู้วัณโรค) เพื่อติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง” 16 ก.ค. 55
โครงการอบรมวิชาการ “การใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ” 16 ก.ค. 55
ดนตรีในสวน ตอนที่ 1 “MUSIC IS A 5 LETTER WORD” โดยน้องๆ นิสิตแพทย์จากชมรมดนตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 ก.ค. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการอบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต 14 ก.ค. 55
ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวน้องหนูที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 7 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรม สายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 3 ตอน "บ้านนี้มีรัก" 13 ก.ค. 55
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบูธให้ความรู้แก่นิสิตในงานวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 12 ก.ค. 55
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) ในหัวข้อเรื่อง Life as a Whole (เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต) 10 ก.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) / เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต (Life as a Whole) 4 ก.ค. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2555 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รพ.สต.งิ้วงาม 3 ก.ค. 55
รพ.มน. จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยอัมพฤกษ์อัมพาต 2 ก.ค. 55
การประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยครั้งที่1 “Access care in chronic renal failure patient” 29 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น 28 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดบรรยายสาระการบริโภคอาหารเจเพื่อสุขภาพ 26 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการ “การคิดอย่างเป็นระบบ Systems Thinking” 26 มิ.ย. 55
รพ.มน.จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.งิ้วงาม 21 มิ.ย. 55
โครงการ IV care for Nurse 21 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 20 มิ.ย. 55
รพ.มน.จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 20 มิ.ย. 55
โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 19 มิ.ย. 55
รพ.มน.จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเมื่อยาเคมีบำบัดหก ตก แตก 15 มิ.ย. 55
รพ.มน.มอบรางวัลภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti...Fat 15 มิ.ย. 55
รพ.มน.จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ยาเคมีบำบัดรั่วออกนอกเส้นเลือด (Extravasation) 15 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” 15 มิ.ย. 55
โครงการอบรมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ Service Mind 13 มิ.ย. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและการเขียนแบบประเมินตนเอง SA 2011 12 มิ.ย. 55
กำลังใจจากผู้รับบริการถึงอาจารย์แพทย์ มน. - นพ.ธีระยุทธ หยกอุบล 11 มิ.ย. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรม “โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่” 6 มิ.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน.ร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1 มิ.ย. 55
พระพิศาลญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) มอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 1,122,698 บาท 30 พ.ค. 55
หนังสือขอบคุณมูลนิธิ รพ.มน. - พระธนาทิพย์ เรืองวงศ์ 30 พ.ค. 55
แพทย์ รพ.มน. ตรวจร่างกายเบื้องต้น “น้องมาเหมี่ยว” สาวสูงเกินปกติ ต้องวางแผนรักษาต่อเนื่อง มูลนิธิ รพ.มน.ให้ความช่วยเหลือ 29 พ.ค. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการประชุมสัมมนา “ประชาร่วมใจ คนไทยสุขภาพดี” และรับมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 28 พ.ค. 55
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะแพทยศาสตร์ 25 พ.ค. 55
Accountability of a teaching hospital to the environmental law : the environmental impact assessment of the expanded Naresuan University Hospital 19 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 18 พ.ค. 55
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "Anesthesia and Co-Existing Disease" 18 พ.ค. 55
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. และชมรมระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Common Practice of Peripheral nerve blocks for Anesthesiologists” 18 พ.ค. 55
ม.นเรศวร นำร่องบูรณาการใช้ e-health ในการตรวจวินิจฉัยครรภ์มารดาทางไกลครั้งแรกในประเทศไทย 17 พ.ค. 55
มูลนิธิ รพ.มน.รับมอบเครื่องกำเนิดออกซิเจน 4 เครื่อง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายความสำเร็จจากโครงการ Jazz for Life (Cancer) 15 พ.ค. 55
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก ในการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 15 พ.ค. 55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจรักษา (สำหรับนิสิต/ บุคลากร ม.นเรศวร/ ประชาชน 6 ตำบล) ในวันที่ 14 - 16 พ.ค. 55 ณ หน่วยรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ (PCC) 10 พ.ค. 55
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 3 พ.ค. 55
กำลังใจจากผู้รับบริการถึงอาจารย์แพทย์ มน. - ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ 3 พ.ค. 55
นิสิตแพทย์ไพสิฐ โกสุม ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ประจำปี 2554 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 เม.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata” 25 เม.ย. 55
กิจกรรม MED VOICE Singing Contest ครั้งที่ 4 เทศกาลสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 12 เม.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุข้างเตียง ประจำปี 2555 12 เม.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์ผู้อาวุโส 12 เม.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 12 เม.ย. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2555” 4 เม.ย. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรัชดาวิชาการ จ.พิษณุโลก 4 เม.ย. 55
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 2 เม.ย. 55
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 55
แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 26 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” 22 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดกรองสุขภาพตา “โครงการร่วมใจ ห่างไกลต้อหิน” 21 มี.ค. 55
รพ.มน. นำเสนอผลงานในงาน National Forum ครั้งที่ 13 21 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “How/What to do for sowing the seeds of research minds in faculty of Medicine” 20 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 19 มี.ค. 55
พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 19 มี.ค. 55
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มน. จัดโครงการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 19 มี.ค. 55
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องกำเนิดออกซิเจน 19 มี.ค. 55
คณะนิเทศงานเครือข่ายบริการจังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงาน รพ.มน. 15 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม“การติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร” 9 มี.ค. 55
กิจกรรมวันไตโลก ปี 2555 “บริจาคไต ให้ชีวิตใหม่ 2 ชีวิต” 8 มี.ค. 55
โครงการให้ความรู้บุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 มี.ค. 55
คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 มี.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางระบบประสาทและสมองในภาวะวิกฤติ Neuro Surgical Intensive Care 5 มี.ค. 55
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาเรื่อง “Basic Abdominal Ultrasound: What general practitioner should know” 2 มี.ค. 55
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) 1 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่าย "เส้นทางสู่ฝัน เพื่อสันเป็นหมอ ครั้งที่13" 27 ก.พ. 55
ดนตรีแจ๊สเพื่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง “Jazz for life (Cancer)” 27 ก.พ. 55
ติดตามชมรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 22.00 น. 24 ก.พ. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทเรียนการผลักดันนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ” 20 ก.พ. 55
บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด มอบ 1 ล้านบาท สมทบสร้างหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ รพ.มน. 20 ก.พ. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHOSNET) ครั้งที่44 17 ก.พ. 55
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “รักปลอดภัย valentine safety” 14 ก.พ. 55
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาล มน. 9 ก.พ. 55
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “ปัญหาเรื่องหู (การได้ยิน) ควรดูแลและป้องกัน” 9 ก.พ. 55
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะดีเด่น “โครงการหมู่บ้าน บริหารจัดการขยะ ลดโลกร้อน” 8 ก.พ. 55
ฉลองครบรอบ 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมไทย “Pharma – Seed จี๊ดโดนใจ เมล็ดพันธุ์เติบใหญ่ ด้วยหัวใจเภสัชกร” 8 ก.พ. 55
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ก.พ. 55
รพ.มน.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่5 1 ก.พ. 55
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลบัณฑิตแพทย์ 1 ก.พ. 55
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน “อสม.น้อย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” 31 ม.ค. 55
คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 30 ม.ค. 55
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการค่ายเด็กโรคหืด(Asthma camp) ครั้งที่ 5 28 ม.ค. 55
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Practical Point for Hip Reconstruction” 27 ม.ค. 55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเด็กโรคหืด ครั้งที่ 5 24 ม.ค. 55
รพ.มน.จัดโครงการบริการวิชาการเครือข่ายปฐมภูมิ 23 ม.ค. 55
“การแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ” ในวาระครบรอบการก่อตั้ง 18 ปี คณะแพทยศาสตร์ มน. 18 ม.ค. 55
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 55
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 17 ม.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อประชาชน “18 เรื่องสุขภาพดี 18 ปี คณะแพทย์ มน.” 9 ม.ค. 55
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธ.ค. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง”เตรียมพร้อม 7 วันอันตราย ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” 26 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 26 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “นโยบายและการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย” 23 ธ.ค. 54
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ "คนไทยช่วยน้ำท่วม" ของพวกเราชาวคณะแพทยศาสตร์ 22 ธ.ค. 54
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “ละลายเครียด...สลายโรค” 21 ธ.ค. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “ซีสต์ในรังไข่” 21 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553 19 ธ.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจคัดกรองผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 19 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “Medicine and Science: On the road to be a physician-scientist” 19 ธ.ค. 54
น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ร่วมเล่นดนตรีและร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส (Caroling) และปีใหม่ 16 ธ.ค. 54
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 5 (ขยายเวลาถึงวันที่ 23 ม.ค. 55) 15 ธ.ค. 54
โรงพยาบาล ม.นเรศวร รับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล 13 ธ.ค. 54
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผ่าตัดข้อผ่านกล้องสำหรับพยาบาลครั้งที่ 1” 9 ธ.ค. 54
พระพิศาลญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) บริจาคเงิน 47,562 บาท เพื่อสงฆ์อาพาธและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 9 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 18 ปี 9 ธ.ค. 54
“โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี” ตอน หนูน้อยนาฏศิลป์ 9 ธ.ค. 54
การเยี่ยมสำรวจเพื่อ Surveillance ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฯ 9 ธ.ค. 54
บุคลากรและนิสิตแพทย์ ร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติฯ” 7 ธ.ค. 54
ประชุมวิชาการภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง Advance Management of Osteoporotic Fracture 6 ธ.ค. 54
รพ.มน. จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตเนื่องในงานวันเอดส์โลก “สัญจรวันเอดส์โลก” 6 ธ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 2 ธ.ค. 54
พระพิศาลญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 1 ธ.ค. 54
ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดโครงการใส่ใจเม็ดเลือดขาว วันที่ 29-30 พ.ย. 29 พ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมตลาดนัดวันเบาหวาน 28 พ.ย. 54
หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti…Fat 26 พ.ย. 54
โครงการรักปลอดภัย (Safe Sex) และเวทีเสวนาปัญหาทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง “เซ็กซ์กับวัยรุ่น” 24 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 23 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช 23 พ.ย. 54
MSS CABLE TV ทำสกู๊ป “ความสำคัญของนิติเวชกับประชาชน” 23 พ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 22 พ.ย. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “ก้อนไขมันใต้ผิวหนัง Lipoma” 21 พ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หลังน้ำลด 18 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 15 พ.ย. 54
รพ.มน. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15 พ.ย. 54
การให้ความรู้และการติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน รอบ 6 เดือน เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 15 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 11 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลพิจิตร 10 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ย. 54
ผลการตัดสินการประกวดโลโก้ ครบรอบการก่อตั้ง 18 ปี คณะแพทยศาสตร์ 8 พ.ย. 54
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหนูน้อยสุขภาพดี และหนูน้อยนาฏศิลป์ 2 พ.ย. 54
เลื่อนเปิดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 2 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ รพ.แม่สอด และ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 2 พ.ย. 54
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2554 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1 พ.ย. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี” 1 พ.ย. 54
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “การแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ” 31 ต.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดโครงการใส่ใจเม็ดเลือด CBC campaign 27 ต.ค. 54
รพ.มน. ให้บริการตามปกติในช่วงวันหยุด 27-31 ต.ค. 54 26 ต.ค. 54
รพ.มน. พร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์น้ำท่วม 25 ต.ค. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 21 ต.ค. 54
แพทย์ มน. ร่วมโครงการให้บริการทางการแพทย์นอกสถานพยาบาลในสภาวะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 21 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2554 21 ต.ค. 54
ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา รพ.มน. รับมอบเงินบริจาค 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 19 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร ประจำปี 2554 ยอดเงิน 451,502 บาท 16 ต.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจประเมินฯ 14 ต.ค. 54
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตรวจประเมินฯ 13 ต.ค. 54
รพ.มน.เตรียมแผนรับส่งต่อผู้ป่วยจาก พิจิตร นครสวรรค์ 13 ต.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554 13 ต.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการรณรงค์ “วันล้างมือโลก Global Hand washing Day” 11 ต.ค. 54
จิตอาสา แพทย์ มน. ช่วยพี่น้องน้ำท่วม ที่บางระกำ 8 ต.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554 5 ต.ค. 54
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลชมเชย “สถานพยาบาลในดวงใจ” ให้แก่ รพ.มน. 4 ต.ค. 54
รพ.มน.ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการ ความร่วมมือของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC) 30 ก.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 30 ก.ย. 54
โครงการหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ อบรมแกนนำครอบครัวในชุมชน รอบ มน. 28 ก.ย. 54
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 4 28 ก.ย. 54
รพ.มน. เพิ่มคุณภาพและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 28 ก.ย. 54
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) ในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 26 ก.ย. 54
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 23 ก.ย. 54
ศูนย์โรคหัวใจฯ และ สปสช. เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยา Warfarin” 22 ก.ย. 54
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2554 21 ก.ย. 54
เพื่อนช่วยเพื่อนคณะแพทยศาสตร์ ปันน้ำใจช่วยเพื่อนประสบภัยน้ำท่วม 20 ก.ย. 54
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 19 ก.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรณรงค์ “ไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วย 5 ป.” กับน้องๆนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 ก.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกับ สปสช. เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการ “การจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง” 13 ก.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก College of Nursing-Undergraduate& Graduate Studies of Excellence in Nursing Education,Cebu Normal University ประเทศ ฟิลิปปินส์ 12 ก.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการบรรยาย เรื่อง “การถอดบทเรียนการบริหารองค์กร” 12 ก.ย. 54
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย"การถอดบทเรียน การบริหารองค์กร" 9 ก.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านคลินิก” 7 ก.ย. 54
รพ.มน. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนโครงการ “ติดตามผลการดำเนินงานแกนนำคนต้นแบบเบาหวาน” 7 ก.ย. 54
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ(Primary Care Award:PCA) เรื่องการจัดทำรายงานประจำปีอย่างมีคุณภาพ 5 ก.ย. 54
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง” 5 ก.ย. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “การเยียวยาจิตใจ ในวิกฤติน้ำท่วม” 31 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 2) 26 ส.ค. 54
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง 26 ส.ค. 54
ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน รพ.มน. ครั้งที่ 2 25 ส.ค. 54
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สปสช. ตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียม รพ.มน. 22 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2554 22 ส.ค. 54
ประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 21 ส.ค. 54
สหสาขาวิชาชีพ และบุคลากร รพ.มน.ศึกษาดูงาน ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 20 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 1) 19 ส.ค. 54
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศภูฏาน เยือนคณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 54
เดินหน้ากลยุทธ์ “ที่ทำงานสร้างสุข” และ “อาจารย์พร้อมนำศิษย์” ที่ คณะแพทย์ มน. 19 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มอบแด่ผู้รับ ๓ ราย 16 ส.ค. 54
โครงการดนตรีในสวน โดยนิสิตแพทย์ชมรมดนตรี ครั้งที่ 4 16 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์มอบแด่ผู้รับ ๗ ราย ณ กรุงเทพมหานคร 12 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ มหกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่2 9 ส.ค. 54
ขอความกรุณางดเยี่ยมพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) 8 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมบุคลากร ศึกษาดูงานบริษัท NOK Precision Component (Thailand) โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช 5 ส.ค. 54
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นประจำปี 2554 ให้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ 5 ส.ค. 54
ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย"มหกรรมชมรมสายใยรัก ครั้งที่ 2" 4 ส.ค. 54
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานแถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม 4 ส.ค. 54
ผู้บริหาร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมชม รพ.มน. 4 ส.ค. 54
ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย"มหกรรมชมรมสายใยรัก ครั้งที่ 2" 4 ส.ค. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “มหกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่2” 3 ส.ค. 54
งานพัสดุจัดโครงการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลฯ 3 ส.ค. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHZ สัมภาษณ์ เรื่อง “มหกรรม ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่2” 2 ส.ค. 54
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.พีระพล วอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 กลุ่มวิทย์สุขภาพ 2 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน 1 ส.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 21 ปี และแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น 29 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553 29 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม 28 ก.ค. 54
รพ.มน. ร่วมกับ สปสช.จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแพทย์ใช้ทุน แพทย์ที่รับผิดชอบงานจ่ายยาต้านไวรัส และเภสัชกรที่รับผิดชอบงานบริหารคลังยาต้านไวรัสเอดส์” 28 ก.ค. 54
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง 28 ก.ค. 54
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม big cleaning day 27 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพในโรงพยาบาล 27 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนและหลังผ่าตัด” 26 ก.ค. 54
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการประชุมแนะแนวสัญจร การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประปีการศึกษา 2555 25 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพเพื่อเพื่อนและชุมชน ครั้งที่ 10 23 ก.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 23 ก.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมบุคลากร ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ก.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพฯ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 21 ก.ค. 54
ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลศิริราช 14 ก.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 ก.ค. 54
NU String Quartet ดนตรีเพื่อผู้ป่วย รพ.มน. 14 ก.ค. 54
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรม ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 2 14 ก.ค. 54
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ 1.ครอบครัวหรรษา และ 2.สายใยรักจากแม่สู่ลูก 14 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Botulinum Toxin For Treatment of HemifacialSpasm and Blephalospasm” 8 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลสตรีตั้งครรภ์โดยสหวิชาชีพ และการวางแผนครอบครัว 8 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) เรื่อง Beauty in Diversity (ความงามในความหลากหลาย) 7 ก.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 9 Practical Point in Thalassemia Management 6 ก.ค. 54
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมทั้งเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2553 4 ก.ค. 54
รพ.มน. ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ก.ค. 54
คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 ก.ค. 54
รพ.มน. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบอาจารย์แพทย์ใหม่ 1 ก.ค. 54
โครงการอบรมความรู้ในการให้รหัสโรค ICD 10 รหัสหัตถการ ICD 9 CM 1 ก.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมอบรมและให้ความรู้โครงการสร้างเสริมเพศศึกษา : บทบาทชาย – หญิง ความรับผิดชอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 30 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2554 30 มิ.ย. 54
สปสช. ร่วมมือกับ รพ.มน.จัดอบรมสร้างเครือข่าย CAPD รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง 30 มิ.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2554 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รพ.สต.เสาหิน และ รพ.สต.วัดพริก 30 มิ.ย. 54
รพ.มน. จัดโครงการ “คุณแม่ คุณพ่อ คุณภาพ 5” ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การฝึกหายใจ การเตรียมตัวสำหรับการคลอด และการเยี่ยมชมห้องคลอด ครั้งที่ 2” 24 มิ.ย. 54
ภาควิชาศัลยศาสตร์จัดประชุมวิชาการมะเร็งประจำปี 2554 24 มิ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กสพท. ครั้งที่ 4/2554 24 มิ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 23 มิ.ย. 54
ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบริจาคเงินในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 17 มิ.ย. 54
งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การใช้โปรแกรม EndNote" 17 มิ.ย. 54
โรงพยาบาลม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการวิชาการ เรื่อง “Right specimen collection,Right laboratory result” ข้อแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 17 มิ.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2554 16 มิ.ย. 54
ประชุมวิชาการ เรื่อง “Stain remover on medical device” และ “Cross contamination” 16 มิ.ย. 54
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 มิ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับเครือข่าย รพ.มน. 15 มิ.ย. 54
ผอ.รพ.มน. แนะนำโรงพยาบาล ในงาน Beginning Camp 2011 13 มิ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 13 มิ.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน Good practice ด้านการดูแลต่อเนื่อง 10 มิ.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด 9 มิ.ย. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “มะเร็งลำไส้ใหญ่” 8 มิ.ย. 54
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น(ประเทศไทย)จำกัด จัดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “The Optimal in Asthma And COPD Management 8 มิ.ย. 54
Auburn University Harrison School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม รพ.มน. 8 มิ.ย. 54
รพ.มน. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และซ้อมแผนรับการระบาด 8 มิ.ย. 54
คณะแพทย์ มน. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการรักษ์สุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) เรื่อง “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” 6 มิ.ย. 54
ประกาศเสนอรูปแบบและเสนอราคาการจัดสรรพื้นที่ค้าและร้านค้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1, 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขยายเวลา) 6 มิ.ย. 54
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 3 มิ.ย. 54
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา บริจาคเงินให้กับศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา รพ.ม.นเรศวร 2 มิ.ย. 54
รพ.มน.จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่ 2 มิ.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth Postgraduate Forum on Health Systems and Policy (Theme: “The Growth of Private Hospitals and Its Impact on Equity; Good or Bad?”) 31 พ.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ The Honorable John Dowd AO QC ผู้บริหารจาก Southern Cross University เยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 31 พ.ค. 54
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค. 54
ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายรพ.มน. เข้ารับการตรวจจอประสาทตาฟรี 30 พ.ค. 54
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทีม ตรวจเยี่ยมชม รพ.สต.วังน้ำคู้ 27 พ.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) เรื่อง ความงามในความหลากหลาย (Beauty in Diversity) 27 พ.ค. 54
งานกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชน 27 พ.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและอัมพาตโลก 24 พ.ค. 54
ผู้อำนวยการ รพ.มน.นำทีมบุคลากร ศึกษาดูงาน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 23 พ.ค. 54
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์พร้อมผู้บริหาร รพ.ในเครือข่ายผลิตแพทย์ มน.ศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา 20 พ.ค. 54
ศูนย์ HACC:NU จัดโครงการอบรมการใช้มิติจิตใจผสมผสานกับมาตรฐานตามแนวคิด SHA 19 พ.ค. 54
ชมรมรถถีบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่ ครั้งที่ 2 18 พ.ค. 54
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV รายการเยี่ยมยาม ตามข่าว สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “ยาเสียตัว” 15 พ.ค. 54
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นายชัยยะ ระวังภัย เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน รพ.มน. 15 พ.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการธาลัสซีเมียภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 9 12 พ.ค. 54
ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะความบกพร่อง (MCI) กับการใช้ยา Neurotropic Drug 9 พ.ค. 54
“สิทธิการรักษาในวาระสุดท้าย...เพื่อลมหายใจที่สงบ” ณ โรงพยาบาล ม.นเรศวร 4 พ.ค. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “สิทธิการรักษาในวาระสุดท้าย...เพื่อลมหายใจที่สงบ” 26 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ 25 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการค่ายเด็กโรคหืด(Asthma Camp) ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 54
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มน.ตรวจสุขภาพเด็กที่บ้านร่มพระคุณ 25 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ HA SPA: Hospital Accreditation,Standard Practice Assessment 20 เม.ย. 54
คณะแพทย์ มน. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการรักษ์สุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) เรื่อง “สิทธิการรักษาในวาระสุดท้าย...เพื่อลมหายใจที่สงบ” 20 เม.ย. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ “สิทธิการรักษาในวาระสุดท้าย...เพื่อลมหายใจที่สงบ”(A living will that allows to die in peace) 18 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 12 เม.ย. 54
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย 11 เม.ย. 54
รพ.มน. ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดสรงน้ำพระเคลื่อนที่ ประจำปี 2554 11 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ร่วมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554 8 เม.ย. 54
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ จัดทำบุญภาควิชาประจำปี 2554 8 เม.ย. 54
ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมโครงการ ค่ายเด็กโรคหืด(Asthma Camp) ครั้งที่4 ตอน Health Plus+ 8 เม.ย. 54
รพ.มน.ซ้อมแผนรับสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก 8 เม.ย. 54
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหอผู้ป่วยวิกฤต งานโภชนาการ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพและงานกายภาพบำบัด จัดโครงการรักษ์หัวใจ 7 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการเครือข่ายบ้านปลอดบุหรี่ 7 เม.ย. 54
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ 7 เม.ย. 54
โรงเรียนรัชดาวิชาการ ศึกษาดูงาน รพ.มน. 7 เม.ย. 54
University of Health Sciences เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ 7 เม.ย. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2554 5 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Governance of International Research Ethics Committee” 5 เม.ย. 54
ฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 4 เม.ย. 54
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีบำบัด ครั้งที่ 1 4 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่1/2554 1 เม.ย. 54
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้รุ่นที่ 4 1 เม.ย. 54
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย 1 เม.ย. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 เม.ย. 54
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 29 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์จัด โครงการประชุมวิชาการร่วมโสต ศอ นาสิก และจักษุวิทยา เรื่อง นอนกรน ไม่นอนใจ 29 มี.ค. 54
สปสช.ตรวจเยี่ยมการให้บริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง 28 มี.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพหญิงตั้งครรภ์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 24 มี.ค. 54
คณบดีประกาศวิสัยทัศน์"เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำระดับประเทศ ภายในปี 2558" 24 มี.ค. 54
จดหมายจากใจผู้รับบริการ : คุณสุนทร ปานพรหม ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก สนับสนุนโดยมูลนิธิ รพ.มน. 23 มี.ค. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “นอนกรน ไม่นอนใจ” 22 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โครงการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 22 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพโครงการ “จริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 8” ประจำปี 2554 21 มี.ค. 54
โครงการดนตรีในสวนครั้งที่ 3 โดยนิสิตแพทย์ชมรมดนตรีคณะแพทยศาสตร์ มน. 17 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในระดับชั้นปรีคลินิก 16 มี.ค. 54
รพ.ม.นเรศวร รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 16 มี.ค. 54
พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 14 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Signal transduction though the T cell antigen receptor complex” 11 มี.ค. 54
จักษุแพทย์เตือน “ต้อหิน” เป็นแล้วไม่หาย ตาบอดได้ถ้าไม่ดูแล 11 มี.ค. 54
กิจกรรมวันไตโลก “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยไตไม่วาย” 10 มี.ค. 54
จักษุแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับ“สัปดาห์ต้อหินโลก” 9 มี.ค. 54
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 8 มี.ค. 54
รายการรักษ์...สุขภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “โรคฝีคัณฑสูตร” 8 มี.ค. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “โรคตับในเด็ก(ที่เกิดจากท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิด)” 7 มี.ค. 54
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.น. จัดประชุมวิชาการ Comprehensive Technique in Primary TKA 6 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to present a sparkling seminar" 2 มี.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “คุณแม่ คุณพ่อ คุณภาพ 5” อบรมวิชาการเกี่ยวกับ เรื่อง การดูแลสุขภาพแม่หลังคลอดแบบแพทย์แผนไทยและการดูแลทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 25 ก.พ. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nutrition Support Team 25 ก.พ. 54
โรงพยาบาล มน. เตรียมประกาศวิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำระดับประเทศ ภายในปี 2558 25 ก.พ. 54
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวประจำเดือน กพ. 24 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA SPA :Hospital Accreditation,Standard Practice Assessment 24 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 24 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่/เด็ก Basic and Advanced cardiovascular Life Support in Adult and pediatric” 24 ก.พ. 54
การประชุมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 23 ก.พ. 54
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “วันไตโลก” ลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยไตไม่วาย 23 ก.พ. 54
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเสวนาคุณภาพและวิชาการ เรื่อง “Medication Error” 22 ก.พ. 54
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่4 17 ก.พ. 54
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 17 ก.พ. 54
สุขภาพสัญจร “รักไม่พร้อม ต้องป้องกัน” เนื่องในวันวาเลนไทน์ 15 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ” 11 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประชุมเครือข่าย “การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยา Warfarin ” 10 ก.พ. 54
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ “cardiac Rehabilitation” 9 ก.พ. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจคัดกรองผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 7 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2552 7 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยครั้งที่1 เรื่อง “New Concept of Wound Care” 4 ก.พ. 54
คณะแพทย์ มน. ร่วมกราบศพหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี 1 ก.พ. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Basic Abdominal Ultrasound: What general practitioner should know 28 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการ คุณแม่ คุณพ่อ คุณภาพ ครั้งที่ 5 28 ม.ค. 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ เรื่อง “มีอะไรซ่อนไว้ในจิตใจแม่หลังคลอดและมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโรงพยาบาล 28 ม.ค. 54
รพ.มน. ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อหาภาวะแทรกซ้อนของโรค ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าทอง จ.พิษณุโลก 27 ม.ค. 54
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 ม.ค. 54
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริหารกายวิถีพุทธ 25 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย EMS 6 ตำบล 25 ม.ค. 54
แพทย์ รพ.มน. ผ่าตัดเหล็กเสียบหัวสำเร็จ รอดชีวิต 19 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) “หลักสูตร TQA Criteria สำหรับผู้บริหาร” 19 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมโครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA หลักสูตร TQA Overview 18 ม.ค. 54
วาระแสดงมุทิตาจิตแด่ครูแพทย์ผู้เป็นที่รัก รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร 18 ม.ค. 54
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 17 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับโรงเรียนแพทย์ เรื่อง “การสร้างเสริมความสัมพันธ์ของแม่-ลูก อย่างยั่งยืนในขวบปีแรก” 17 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 16 ม.ค. 54
ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 13 ม.ค. 54
เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน Clinical Research Collaboration Network(CRCN) เยี่ยมศูนย์วิจัยคลินิกประจำสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Role of Fosfomycin in Gram - negative Infections 13 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. แนะทางเลือกบริโภคระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมู ทางสถานีโทรทัศน์ TPBS 12 ม.ค. 54
ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 11 ม.ค. 54
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายผลิตแพทย์ มน. ครั้งที่ 1/ 2554 7 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกับศูนย์แพทย์เครือข่าย จัดโครงการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์และประเมินคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 6 ม.ค. 54
รพ.มน. ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อหาภาวะแทรกซ้อนของโรค ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเสาหิน จ.พิษณุโลก 6 ม.ค. 54
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมกับศูนย์แพทย์เครือข่าย จัดโครงการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์และประเมินคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 5 ม.ค. 54
พระพิศาลญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) บริจาคเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และกองทุนสงฆ์อาพาธ 4 ม.ค. 54
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับโล่เกียรติยศหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นประจำปี 2553 28 ธ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มน. เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year 2011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ธ.ค. 53
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยาและภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง” Update management in traumatic patients” 23 ธ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจัดการไตวายเรื้อรังและระบบการบำบัดทดแทนไต CAPD สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 ธ.ค. 53
โรงเรียนธีรธาดาร่วมร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 24 ตอน บทเพลงต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year 9 ธ.ค. 53
แพทยสภา ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2553 8 ธ.ค. 53
ขอเชิญมาร่วมอบอุ่นหัวใจ กับการร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ กับน้องๆโรงเรียนธีรธาดา ในสวนแห่งความสุขครั้งที่ 24 8 ธ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแสดงนิทรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ศูนย์กลางการแพทย์ แห่งสี่แยกอินโดจีน” ในงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010 5 ธ.ค. 53
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่2/2553 3 ธ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค. 53
หน่วยสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสุขภาพสัญจร ให้ความรู้วันเอดส์โลก “รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์” 3 ธ.ค. 53
รายการรักษ์...สุขภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง งานอินโดไชน่าแฟร์ 2010 3 ธ.ค. 53
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 1 ธ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 29 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา” (Thailand Medical Expo 2010) 27 พ.ย. 53
งานการศึกษาหลังปริญญา หน่วยบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ครั้งที่1 25 พ.ย. 53
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.พุทธชินราช จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Elbow surgery symposium 25 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 24 พ.ย. 53
สปสช. เขต 2 พิษณุโลก คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบยา เรื่องการบริหารยาเพื่อความปลอดภัย 23 พ.ย. 53
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ครั้งที่ 5 23 พ.ย. 53
Thailand International Education Expo 2010 : TIEE 2010 ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 19 พ.ย. 53
ผลการตัดสินคลิปวีดีโอ โครงการหนูน้อยในดวงใจ 19 พ.ย. 53
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี” 19 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา จากประเทศเยอรมนี 18 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 18 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มน. ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพิจิตร 16 พ.ย. 53
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก 16 พ.ย. 53
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เยี่ยมสำรวจ รพ.มน. 16 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม ตลาดนัดเบาหวาน 12 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มน. ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 11 พ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 พ.ย. 53
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง “โรคเบาหวาน” 9 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2553 และการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 8 พ.ย. 53
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบริษัทโนวาร์ตีส(ประเทศไทย)จำกัด จัดโครงการใส่ใจเม็ดเลือดขาว 8 พ.ย. 53
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม"ตลาดนัดเบาหวาน"เนื่องในสัปดาห์วันเบาหวานโลก 8 พ.ย. 53
รพ.มน. จัดประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ เรื่อง New insight into Peptic Ulcer Bleeding Management 5 พ.ย. 53
รพ.มน.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2010 แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง 4 พ.ย. 53
ศูนย์บริการที่เป็นมิตรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกบู๊ธให้ความรู้ในงาน “เปิดปากสัญจร” 4 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มน. ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและโรงพยาบาลสุโขทัย 4 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2553 และการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 3 พ.ย. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2553 และการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2 พ.ย. 53
การสอบ กสพท. 2554 สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 30 ต.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 28 ต.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2554 (รอบ 2) จำนวน 15 อัตรา 27 ต.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร ยอดเงิน 283,430 บาท 24 ต.ค. 53
แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2553 และการตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 22 ต.ค. 53
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช 22 ต.ค. 53
ผอ.รพ.มน. ได้รับเกียรติเป็นแพทย์ตรวจเช็คร่างกาย ศึกชิงแชมเปี้ยนมวยโลก WIBA 22 ต.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 20 ต.ค. 53
ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนและหลังผ่าตัด” 15 ต.ค. 53
โครงการ "การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ครั้งที่ 5" 14 ต.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 13 ต.ค. 53
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก ทำสกู๊ป “ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง” 12 ต.ค. 53
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคุณแม่คุณพ่อคุณภาพ 5 เรื่องการดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ ครั้งที่ 1 8 ต.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนและหลังผ่าตัด" 6 ต.ค. 53
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เรื่อง“โรคหัวใจ” 6 ต.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกข้อสอบ MCQ, MEQ และ OSCE” 6 ต.ค. 53
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 3 1 ต.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม"วันพยาบาลแห่งชาติ"และร่วมประกวดคำขวัญ 27 ก.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานวันมหิดล 24 ก.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาบริหารสุขภาพชุมชน สร้างคนต้นแบบ ปรับวิถีการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 23 ก.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจัดตั้ง ชมรมเพื่อนไตโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ก.ย. 53
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2553 13 ก.ย. 53
รายการรักษ์...สุขภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “ความสำคัญของนิติเวชกับประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง” 9 ก.ย. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ The National University Hospital (NUH) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ก.ย. 53
โครงการนิสิตสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก 7 ก.ย. 53
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 7 ก.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) สำหรับแพทยศาสตรศึกษา(Best Practice)” 31 ส.ค. 53
ดนตรีในสวน ครั้งที่ 2 หนึ่งในกิจกรรมสวนแห่งความสุข โดยชมรมดนตรีคณะแพทยศาสตร์ 30 ส.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ “ธรรมสนทนา หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข” 26 ส.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับบริจาคโลหิตจากโครงการ “ร่วมเป็นผู้ให้ ร่วมใจบริจาคโลหิต” 26 ส.ค. 53
ขอเชิญทุกท่านรับฟังเทศนาธรรม"ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข" และร่วมทำบุญในพิธีตั้งเสาเอกอาคารใหม่รพ.มน. 25 ส.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุม “โครงการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”ชมรมเพื่อนไต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ส.ค. 53
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” 25 ส.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมสวนแห่งความสุข ตอน ดนตรีในสวน โดยชมรมดนตรีคณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับชมการแสดงดนตรีของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่1-3 ในโครงการดนตรีในสวน 20 ส.ค. 53
รพ.มน.เปิดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในหัวข้อ “สายใยรักที่ถักทอจากอ้อมอกสู่หัวใจดวงน้อย” 20 ส.ค. 53
ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ รพ.มน.ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 19 ส.ค. 53
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับ”โรงพยาบาลสายใยรัก” 18 ส.ค. 53
ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา รพ.ม.นเรศวร ร่วมกับศูนย์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา โครงการ “จากวันพระ......ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” 18 ส.ค. 53
ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา รพ.ม.นเรศวร ร่วมแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 18 ส.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 ส.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "สายใยรักที่ถักทอจากอ้อมอกสู่หัวใจดวงน้อย" 16 ส.ค. 53
รพ.มน.ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับประชาชนในพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ทองดี อนีโฆ ณ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร 15 ส.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรบ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 11 ส.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 53
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.มน.ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่โรงเรียนวัดคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 9 ส.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 6 ส.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังกลุ่ม Metabolic syndrome ลดพุง...ลดโรค 6 ส.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี พร้อมรับโล่เกียรติยศ 2 รางวัล 30 ก.ค. 53
รายการรักษ์...สุขภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “โรงพยาบาลสายใยรัก” 30 ก.ค. 53
พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองดี อนีโฆ มอบบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 29 ก.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย” 29 ก.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Postgraduate Forum on Health Systems and Policy ในหัวข้อ “ระบบนโยบายสุขภาพ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ” (Health Systems and Policy for the Benefit of Humankind) 27 ก.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนาคุณภาพและวิชาการเรื่อง “มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” 23 ก.ค. 53
รพ.มน. เปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็งตับด้วยวิธีไม่ผ่าตัด TACE 22 ก.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการติวรักเต็มร้อย 21 ก.ค. 53
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด 20 ก.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมทั้งเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 19 ก.ค. 53
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาล ม.นเรศวรจัดประชุมวิชาการ “ธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 8” 19 ก.ค. 53
โครงการอบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพ เพื่อเพื่อนและชุมชน 19 ก.ค. 53
คณะแพทย์จัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อการพัฒนางาน หัวข้อ “พัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา” ณ วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 16 ก.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 16 ก.ค. 53
มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม “ผู้บริหารสัญจร” พบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติพร้อมรับฟังความคิดเห็น 15 ก.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการติวรักเต็มร้อย 13 ก.ค. 53
ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ รพ.มน.ประจำเดือนมิถุนายน 2553 13 ก.ค. 53
โรงพยาบาลม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาคในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน”Flexible & Sustainable Development 8 ก.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ร่วมแถลงข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2553 8 ก.ค. 53
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ในรายการรักษ์...สุขภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 6 ก.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ก.ค. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย 30 มิ.ย. 53
รพ.มน. จัดกิจกรรมโครงการติวรักเต็มร้อย 29 มิ.ย. 53
HACC: NU ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค : ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) 28 มิ.ย. 53
หน่วยสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ จัดบูธให้ความรู้แก่นิสิตในงานวันเปิดโลกกิจกรรม 25 มิ.ย. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ธาลัสซีเมียครั้งที่ 8 25 มิ.ย. 53
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง"มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง" 23 มิ.ย. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการคลินิกเต้านม ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น. 18 มิ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.มน.ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านท่าตะโก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 14 มิ.ย. 53
งานโภชนาการและภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Nutrition Screening Team and Workshop 11 มิ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของโรงพยาบาลแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 10 มิ.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ร่วมแถลงข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2553 9 มิ.ย. 53
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับอาสาสมัครนมแม่ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 9 มิ.ย. 53
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Nutrition Screening Team and Workshop” 8 มิ.ย. 53
สรพ. เข้าเยี่ยมสำรวจ รพ.มน. เพื่อรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA 4 มิ.ย. 53
สรพ. เข้าเยี่ยมสำรวจ รพ.มน. เพื่อรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA 3 มิ.ย. 53
ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ รพ.มน.ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 2 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 16 1 มิ.ย. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการ ทำบุญตักบาตร ดิลิเวอร์รี่ 27 พ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับบุคลากรใหม่ 26 พ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 24 พ.ค. 53
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบริจาคและจัดกิจกรรมให้น้อง รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 24 พ.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Bike Rally 2010 20 พ.ค. 53
คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมประจำปี 2553 19 พ.ค. 53
ชี้แจงผังการจราจรและที่จอดรถระหว่างการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ 18 พ.ค. 53
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 18 พ.ค. 53
สภาเทคนิคการแพทย์ ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 พ.ค. 53
รพ.มน. ดำเนินการตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553 14 พ.ค. 53
สหสาขาวิชาชีพ รพ.มน. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน 12 พ.ค. 53
รพ.มน. จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support in Adult and Pediatric) 12 พ.ค. 53
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เยี่ยมคนต้นแบบเบาหวานที่ PCU วัดพริก 12 พ.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 พ.ค. 53
รพ.มน. ขอเชิญนิสิต บุคลากรและประชาชนฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ทุกวันศุกร์ 6 พ.ค. 53
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของเยี่ยมผู้ป่วยที่ย้ายจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ มาที่ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 พ.ค. 53
ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดแบบแพทย์แผนไทย 29 เม.ย. 53
ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ รพ.มน. ประจำเดือนเมษายน 2553 29 เม.ย. 53
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรองรับการเป็น ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยของโรงพยาบาลในอนาคต 27 เม.ย. 53
คณะกรรมการ ENV ประชุมร่างต้นแบบแผนอัคคีภัย รพ.มน. 27 เม.ย. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการค่ายเด็กโรคหืด Asthma Camp ครั้งที่ 3 26 เม.ย. 53
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “คลินิกนมแม่”อบรมวิชาการเรื่อง “นมแม่ดีที่สุด” 23 เม.ย. 53
คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม Grand Round ผู้ป่วยทางศัลยกรรม เพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วย ที่ ward 4A-4B 23 เม.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 21 เม.ย. 53
รพ.มน. จัดสรงน้ำพระเคลื่อนที่ เพื่อผู้ป่วย ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2553 9 เม.ย. 53
โรงพยาบาลมน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ครั้งที่ 6 8 เม.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ร่วมแถลงข่าวประจำเดือน เมษายน 8 เม.ย. 53
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและเพิ่มพูนทักษะในการดูแลตนเอง ในโครงการค่ายเด็กโรคหืด (Asthma camp) ครั้งที่ 3 2 เม.ย. 53
ปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 3 2 เม.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 53
โครงการแบ่งปันวันเกิดครั้งที่ 2 เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ ณ สถานสงเคราะห์วังทอง 1 เม.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ(นานาชาติ) 1 เม.ย. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 31 มี.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Advance Critical Care in Nursing) 31 มี.ค. 53
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 29 มี.ค. 53
ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “แต่งตาสวย ปลอดภัย ไม่ตกเทรนด์” 25 มี.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ มน. 22 มี.ค. 53
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มน. ร่วมออกหน่วยเตรียมพร้อมฉุกเฉิน ในงานกีฬาบุคลากร มน. 19 มี.ค. 53
บุคลากร รพ.มน. คณะแพทย์ ร่วมแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ งานกีฬาบุคลากร 19 มี.ค. 53
ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ รพ.มนตามการจัดสรรงบไทยเข้มแข็ง 1,900 ล้านบาท. 18 มี.ค. 53
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 16 มี.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney day) 11 มี.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2553 10 มี.ค. 53
งานสนับสนุนการศึกษา ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ก่อนเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 6 มี.ค. 53
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 2 มี.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ วันวิทยุกระจายเสียงไทย จัดโดย ชมรมวิทยุกระจายเสียง 10 สถานี 12 คลื่นความถี่ 26 ก.พ. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์แพทย์เครือข่าย ออกตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์และประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่น 1-9 ในเขตภาคอีสาน (จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี) 25 ก.พ. 53
The Fourth Postgraduate Forum on Health Systems and Policy 23 ก.พ. 53
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดอบรมการขจัดความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย 22 ก.พ. 53
งานไตเทียม รพ.มน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครือข่ายและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 19 ก.พ. 53
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Revision THA 2010” 18 ก.พ. 53
สปสช. เขต 2 จ.พิษณุโลก และทีมสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานและถ่ายทำสกู๊ปโทรทัศน์ หน่วยไตเทียม รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 ก.พ. 53
โครงการสุขภาพสัญจร รู้ทันวันวาเลนไทน์ 15 ก.พ. 53
รพ. มน. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ 4 12 ก.พ. 53
โครงการแบ่งปันในวันเกิด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ก.พ. 53
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญ ในโครงการแบ่งปันในวันเกิด เพื่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 12 ก.พ. 53
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Revision THA 2010 12 ก.พ. 53
ม.นเรศวร ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ สปสช.ผลิตมหาบัณฑิต(นานาชาติ)สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ หลักสูตรแรกในประเทศไทย 11 ก.พ. 53
Clipping ข่าว เดลินิวส์ : รพ.ม.นเรศวรล้ำหน้ายืดอายุขัยผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกสำเร็จแห่งแรกเหนือตอนบน 10 ก.พ. 53
รพ.มน. เปิดตัว “ครอบครัวตัว FA” 9 ก.พ. 53
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Core Competency 9 ก.พ. 53
รพ.มน. วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ 8 ก.พ. 53
มั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ก.พ. 53
มน.คัดกรองความเสี่ยงโรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 3 ก.พ. 53
รพ.มน. กับวันศุกร์ที่ 2 ของการเปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวม 21 คน 29 ม.ค. 53
สรพ. เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม รพ.มน. 28 ม.ค. 53
ต้นไม้พี่น้องของเรา แตกยอดอ่อนแล้วค่ะ 26 ม.ค. 53
รายการสองแควยามเช้า สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1 N1 2009 26 ม.ค. 53
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Revision THA 2010 22 ม.ค. 53
รพ.มน.เริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1 N1 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงวันแรก 21 คน ไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน 22 ม.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ 22 ม.ค. 53
สถานีโทรทัศน์ TPBS สัมภาษณ์วิธีป้องกันตนเองของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.เพื่อไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 22 ม.ค. 53
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1 N1 2009 ให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ รพ.มน. และ กลุ่มเสี่ยง เป็นเป้าหมายแรก 22 ม.ค. 53
ผอ.รพ.มน.นำบุคลากรเข้าร่วมงานผู้บริหารพบประชาคมครั้งที่ 1 21 ม.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 19 ม.ค. 53
รพ.มน.กับวาระปรับปรุงดูแลรักษาห้องผ่าตัดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ 19 ม.ค. 53
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 16 ปีคณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 53
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชาวบ้าน ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 18 ม.ค. 53
ผอ.รพ.มน.แถลงขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1 N1 2009 15 ม.ค. 53
Clipping ข่าว เดลินิวส์ :มน.จับมือ3มหาวิทยาลัยวิจัยผลิตภัณฑ์ยาจากรังไหม คัดกรองความเสี่ยงโรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ 13 ม.ค. 53
รพ.มน. ตรวจสุขภาพฟรี ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2553 12 ม.ค. 53
คณบดีและผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมกับมอบดอกไม้ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2553 12 ม.ค. 53
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Quality Tool in HA 12 ม.ค. 53
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ภาระงานและจัดทำกรอบสมรรถนะของบุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 12 ม.ค. 53
ภาพกิจกรรม “ถักทอสายใยรัก” ชมรมจิตผลิบาน 30 ธ.ค. 52
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ 3 ปี (2550-2553) 28 ธ.ค. 52
ความสุขในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 คณะแพทยศาสตร์ มน. 28 ธ.ค. 52
ชมรมจิตรผลิบานร่วมมอบหมวกไหมพรมและผ้าพันคอให้กับคนไข้และทารกแรกเกิด 28 ธ.ค. 52
NBT พิษณุโลก ทำข่าวการขึ้นทะเบียนผู้พิการที่ รพ.มน. 28 ธ.ค. 52
ภาพกิจกรรมชมรมรถถีบ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาออกกำลังกายร่วมกัน 24 ธ.ค. 52
“ต้นไม้พี่น้องของเรา” ถูกย้ายและปลูกแล้วค่ะ 24 ธ.ค. 52
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สองแควยามเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV 22 ธ.ค. 52
โรงเรียนธีรธาดาร่วมร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 22 ตอน บทเพลงต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year 21 ธ.ค. 52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารใหม่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก 18 ธ.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 9 16 ธ.ค. 52
สถานีโทรทัศน์ TPBS สัมภาษณ์ความก้าวหน้า รพ.มน. ปลูกถ่ายไขกระดูกรายแรกสำเร็จในเขตภาคเหนือ 15 ธ.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2552 15 ธ.ค. 52
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบทเพลงต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 22 14 ธ.ค. 52
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2552 9 ธ.ค. 52
กําหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ธ.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์น้อมใจ ร่วมสดุดีเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 8 ธ.ค. 52
คณะผู้บริหาร รพ.มน. ร่วมแข่งขันกีฬา “สาน-สุข ด้วยลูกเปตอง” 3 ธ.ค. 52
โครงการสุขภาพสัญจร รักปลอดภัย (Safe Sex) เนื่องใน “วันเอดส์โลก” 3 ธ.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “พัฒนาบริการสุขภาพชุมชน สร้างคนต้นแบบ ปรับวิถีการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน” 3 ธ.ค. 52
รพ.มน. ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน พย. ติดตามผลงานประจำเดือนและเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารใหม่ 27 พ.ย. 52
คณะแพทย์ มน. เปิดสนามเปตอง ในโครงการ “สาน-สุขด้วยลูกเปตอง” 26 พ.ย. 52
คณะแพทย์ มน. จัดวาระ “ช่วยต้นไม้พี่น้องของเรา” ข้าง รพ.มน. ก่อนส่งมอบพื้นที่สิ้นเดือนนี้ 19 พ.ย. 52
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ผศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ 19 พ.ย. 52
อบรม 5 ส ไฉไล ทำอย่างไรถึงจะได้..!!! 17 พ.ย. 52
การประชุมวิชาการร่วมภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง Update management in traumatic patient ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2552 12 พ.ย. 52
สุขภาพสัญจรอย่าหลงทาง วันลอยกระทง (Safe Sex) 6 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสนามหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ย. 52
รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ MSS CABLE TV เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าหนาว 11 พ.ย. 52
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง กลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 9 พ.ย. 52
การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 พ.ย. 52
รพ.มน.รับมอบเครื่องสแกนตา มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ผนึกกำลัง 3 มหาวิทยาลัยวิจัยเรื่อง “พัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองฯ”คัดกรองความเสี่ยงของโรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ 4 ภาค ทั่วประเทศ 4 พ.ย. 52
สัมภาษณ์ออกอากาศความก้าวหน้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปลูกถ่ายไขกระดูก ในรายการสองแควยามเช้า MSS CABLE TV 4 พ.ย. 52
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี 2 พ.ย. 52
สานศิลป์ สู่จินตนาการ สร้างสมาธิ กับโครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 2 พ.ย. 52
ผู้บริหาร และทีม FA ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ Ward 4A, 4B, งานรังสีวิทยา และงานกายภาพบำบัด 29 ต.ค. 52
รพ.มน. ตรวจสุขภาพฟรี ที่งานอะเมซิ่งพิษณุโลก พบประชาชน 19.58% เสี่ยงโรคความดันโลหิดสูง 29 ต.ค. 52
คณะแพทย์ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหมเหลือง หาความชุกของโรคจุดรับภาพเสื่อม 27 ต.ค. 52
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "หลักการเขียนงานทางวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ" วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง MD 218 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-964521 27 ต.ค. 52
พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช 22 ต.ค. 52
วิ่ง 99 รอบหอพระเทพรัตน์ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร 22 ต.ค. 52
วันพยาบาลแห่งชาติ 22 ต.ค. 52
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 4 พ.ย.นี้!! 21 ต.ค. 52
ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกให้สัมภาษณ์ความสำเร็จสามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้แล้ว 2 ราย ในรายการสุขกายสบายใจ FM 107.25 MHz 21 ต.ค. 52
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบ ครั้งที่ 3/2552 16 ต.ค. 52
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 สานศิลป์..สู่จินตนาการ..สร้างสมาธิ 16 ต.ค. 52
มูลนิธิรพ.มน. เปิดตู้รับบริจาค น้ำใจอันยิ่งใหญ่ของ “ผู้ให้” ทุกท่าน 15 ต.ค. 52
ความก้าวหน้าในโครงการไทยเข้มแข็ง โรงพยาบาล ม.นเรศวร 15 ต.ค. 52
คณะจากสถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 ต.ค. 52
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนำทีมศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ต.ค. 52
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2552 10 ต.ค. 52
พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยรุ่นที่ 2 8 ต.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “วันมหิดล และ World Hearth Day ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552” 24 ก.ย. 52
ทีม FA ลงพื้นที่ลุยเข้มข้น พบ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 23 ก.ย. 52
จดหมายจากใจผู้รับบริการ : คุณฤทัยกาญจน์ มีเมตตา 23 ก.ย. 52
การนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 22 ก.ย. 52
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร 22 ก.ย. 52
การประชุมวิชาการ วิสัญญีวิทยาและศัลยศาสตร์ Update management in traumatic Patient วันที่ 12-13 พ.ย.52 18 ก.ย. 52
ผู้บริหารนำทีม PCT ทีม FA และทีมนำดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 18 ก.ย. 52
เวทีพันธมิตรสุขภาพ เรื่อง ผลิตบุคลากรต้นแบบในระบบสุขภาพไร้รอยต่อ 16 ก.ย. 52
การปลูกถ่ายไขกระดูกและการดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด 16 ก.ย. 52
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค) ประจำปี 2552 16 ก.ย. 52
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรม workshop : 1 Maintenance and Reprocessing Training ในวันที่ 21 กันยายน นี้!! 16 ก.ย. 52
หน่วยอาชีวอนามัย จัดอบรม เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 16 ก.ย. 52
ทหาร 30 นาย จากค่ายสมเด็จพระนเรศวร บริจาคโลหิต 15 ก.ย. 52
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ก.ย. 52
99 วัน นับถอยหลังสู่การรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ก.ย. 52
"แรลลี่เพื่อสุขภาพ" เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ 5 ก.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์มอบดอกไม้ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การสนับสนุนโครงการ พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2 ก.ย. 52
รพ.มน.ก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถปลูกถ่ายกระจกตาสำเร็จรายแรก 2 ก.ย. 52
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ:ปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรค วันที่ 16-17 ก.ย.52 นี้!!! 1 ก.ย. 52
โอกาสดีๆสำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ที่กำลังมองหาแหล่งทุนวิจัยอยู่ มาถึงแล้ว!!! 1 ก.ย. 52
คณะแพทย์ มน. เร่งดำเนินการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีพร้อมสนับสนุนเดินหน้าเต็มที่ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 25 ส.ค. 52
ความคืบหน้าหลังรับมติสภา อธิการบดีเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณแพทย์ประชุม 23 ส.ค. 52
ประชาชนโทรสอบถามมติสภามน. และแสดงความชื่นชมสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร 23 ส.ค. 52
คณบดีคณะแพทย์ มน.แถลงมติสภา ให้อธิการบดีไปทบทวนการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (14:30 น.) 22 ส.ค. 52
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ เผยหลังชี้แจงสภามหาวิทยาลัย “ผมว่าน่าจะได้คืนมา” 22 ส.ค. 52
บรรยากาศที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรวาระพิเศษ 22 ส.ค. 52
คณบดีแพทย์ มน. นำเสนอข้อเท็จจริงในที่ประชุม ส่วนอาจารย์แพทย์ที่เตรียมตัวชี้แจงทำได้เพียงสังเกตการณ์นอกห้องไม่ได้ให้ร่วมตามที่มหาวิทยาลัยเชิญตอนต้น 22 ส.ค. 52
อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรคณะแพทย์ มน.ยื่นหนังสือยืนยันต่อนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว 22 ส.ค. 52
นิสิตแพทย์ มน. ขอรพ. 400 เตียง ให้นิสิตได้เรียน ตามเจตนารมย์ ของโครงการตั้งแต่ต้น 21 ส.ค. 52
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมความรู้ในการให้รหัสโรค ICD 10 รหัสหัตถการ ICD 9 CM 21 ส.ค. 52
คณะแพทย์มน.แต่งดำวันที่ 4 ร่วมลงนามแสดงจุดยืนยื่นทบทวนจัดสรรงบต่อสภามน.วันพรุ่งนี้ 21 ส.ค. 52
นิสิตแพทย์ มน.Boommmmm แพทยศาสตร์ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 21 ส.ค. 52
คณะแพทย์มน.แต่งดำวันที่ 4 ร่วมอธิษฐานขอให้การนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้มีความสำเร็จ 21 ส.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์มน. แต่งดำวันที่สาม เพื่อแสดงจุดยืน รวมใจถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวร 20 ส.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์แต่งดำถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวร 19 ส.ค. 52
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์แต่งชุดดำรับฟังความคืบหน้าหลังคณะแพทยศาสตร์ชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุม กบม. 19 ส.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็ง วงเงิน 1,900 ล้านบาท 17 ส.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 11 ส.ค. 52
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำความรู้ออกเผยแพร่ในชุมชนตำบลเสาหิน 7 ส.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2552 7 ส.ค. 52
รพ.มน. ออกหน่วยให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับนักเรียนและชาวบ้าน 7 ส.ค. 52
กำหนดการ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2552 5 ส.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลความรู้ ครั้งที่ 2 "More knowledge Festival" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบ 19 ปี 5 ส.ค. 52
สถานการณ์จำลองซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 4 ส.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้ความรู้ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับประชาชน 3 ส.ค. 52
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2552 ” คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน 3 ส.ค. 52
สวนแห่งความสุข ครั้งที่ 21 ตอน น้ำยาล้างมือ สู้ไข้หวัดใหญ่ 2009 3 ส.ค. 52
รพ.มน.ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมมิติใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล 30 ก.ค. 52
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมาคมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการ “โรคภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ 4” 30 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 19 ปีและร่วมออกบูธ ตลาดนัดวิชาการ More Knowledge Festival ครั้งที่ 2 29 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมพลังต้านไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 28 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ 2 27 ก.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนรศวรร่วมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ H1N1 โดยจัดทำคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป และคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย 26 ก.ค. 52
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 21 ตอน น้ำยาล้างมือ สู้ไข้หวัดใหญ่ 2009 24 ก.ค. 52
งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับประชาชนในเขต อบต.ตำบลท่าโพธิ์ และ อบต.ตำบลท่าทอง 22 ก.ค. 52
คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานประจำปี 2552 21 ก.ค. 52
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและร่วมวางมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 21 ก.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 18 ก.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อบต.วัดพริก ร่วมรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 17 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ประชุมบุคลากรชี้แจงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และจัดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรค 16 ก.ค. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 7 14 ก.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในการทดสอบ GAT และการทดสอบ PAT ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 52
ชมถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2552 (Regional Forum) 8 ก.ค. 52
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุณแม่ คุณพ่อคุณภาพ 3 2 ก.ค. 52
โครงการ การเพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ Service Mind เพิ่มความรู้แก่บุคลากรด้านการบริการเพื่อคุณค่างานบริการด้วยหัวใจ 30 มิ.ย. 52
รายละเอียดเตรียมความพร้อม OD รุ่นที่ 6 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 29 มิ.ย. 52
ถ่ายทอดสด! โครงการ “เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ Service Mind” 29 มิ.ย. 52
ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 7 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 26 มิ.ย. 52
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทย ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 26 มิ.ย. 52
กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2552 (Regional Forum) 25 มิ.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 24 มิ.ย. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในงานเปิดโครงการตลาดนัดนิสิต 24 มิ.ย. 52
ขอเชิญผู้สนใจชมถ่ายทอดสด"ไขสมการความสุข" โดยคุณเหมียว วรัตดา ภัทโรดม 24 มิ.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินงบประมาณสนับสนุนส่วนราชการจาก อบจ.พิษณุโลก 22 มิ.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์เตรียมความพร้อม โครงการหนึ่งคนให้…หลายคนรับ ประจำปี 2552 22 มิ.ย. 52
คุมเข้ม!! โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 19 มิ.ย. 52
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมสวนแห่งความสุข ตอน ทำหน้ากากอนามัย สู้ไข้หวัดใหญ่ ลดโลกร้อน 19 มิ.ย. 52
โรงพยาบาลแถลงข่าวยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ( ข้อมูล : 18 มิถุนายน 2552) 18 มิ.ย. 52
ความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 : ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 มิ.ย. 52
โรงพยาบาล มน. ประชุมร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก รับนโยบายป้องกัน เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ 2009 18 มิ.ย. 52
ขยายเวลารับสมัครบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาองค์การ(OD) รุ่นที่ 6 16 มิ.ย. 52
รพ.มน. จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับภาคในหัวข้อ การบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ Lean & Seamless Healthcare 10 มิ.ย. 52
สถานีวิทยุ มน.สัมภาษณ HACC:NU เผยแพรโครงการ Regional Forum 9-10 ก.ค.นี้ 10 มิ.ย. 52
แถลงข่าวปลูกถ่ายกระจกตารายแรกของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มิ.ย. 52
มูลนิธิ รพ.มน. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ Service Mind” 9 มิ.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิการบดีส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 มิ.ย. 52
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) 29 พ.ค. 52
กำหนดการเยี่ยมประเมิน HA วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 นี้ 19 พ.ค. 52
รพ.มน.คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 N1 15 พ.ค. 52
ไทยเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดเอ 2 ราย WHO จ่อเตือนภัยระดับ 6 เม็กซิโกโต้คนตายแค่ 101 3 พ.ค. 52
กระทรวงสาธารณสุขไทย ประกาศใช้ชื่อ "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" อย่างเป็นทางการ วอนทุกสายการบินตรวจเข้มสุขภาพนักท่องเที่ยว 1 พ.ค. 52
เม็กซิโกตายพุ่ง168แล้ว! ลาม12ประเทศ WHOเปลี่ยนชื่อหวัดหมูเป็นหวัดใหญ่H1N1ชนิดA ญี่ปุ่นสงสัยเจอผู้ป่วยรายแรก 1 พ.ค. 52
สาธารณสุขเม็กซิโกชี้การระบาดไข้หวัดลดลง 1 พ.ค. 52
เม็กซิโกสกัดไข้หวัดเหลว ชี้กระทบศก.รุนแรง 1 พ.ค. 52
เพิ่มระดับ5หวัดเม็กซิโก อเมริกันติดเชื้อพุ่ง91ราย เปลี่ยนชื่อเป็นไข้หวัด2009H1N1 30 เม.ย. 52
จี้ WHO เปลี่ยนชื่อโรคหลังคนสับสน ไม่กินหมู 30 เม.ย. 52
เหยื่อหวัดเม็กซิโกตายพุ่ง 160 WHO ยกระดับ 5 เตือนภัยแพร่อย่างน้อย 2 ประเทศ ติดจากคนสู่คน 30 เม.ย. 52
ไขปมพัฒนาการเชื้อ ”ไข้หวัดหมู” สู่ระดับที่5ติดเชื้อ”คนสู่คน” 30 เม.ย. 52
รพ.มน.ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้และการป้องกันแก่นิสิต มน. 30 เม.ย. 52
โครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอน “การสร้างเสริมสุขภาพผ่าน ศีล ปัญญา สมาธิ และความเป็นไทย” 27 เม.ย. 52
สงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2552 และความสนุกสนานในสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 18 ตอน MED VOICE Karaoke Singing Contest 24 เม.ย. 52
ยาหม่องเจลสมุนไพร กิจกรรมสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 17 โดยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 เม.ย. 52
โครงการค่ายเด็กโรคหืด (Asthma Camp 2 ) ครั้งที่ 2 20 เม.ย. 52
สงกรานต์ปลอดภัย ERห่วงใย ลดอุบัติเหตุ 8 เม.ย. 52
สวนแห่งความสุขครั้งที่ 18 ตอน Med Voice Karaoke Singing Contest 8 เม.ย. 52
สวนแห่งความสุขครั้งที่ 17 ตอน ยาหม่องเจลสมุนไพร 8 เม.ย. 52
การตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ของผู้สอบผ่านข้อเขียน 6 เม.ย. 52
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 เม.ย. 52
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รุ่นที่ 2 3 เม.ย. 52
มหกรรมการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ 3 เม.ย. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการประกันสังคม ลดน้ำหนัก ป้องกันโรค ในสถานประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 30 มี.ค. 52
การเตรียมแผนซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ 24 มี.ค. 52
การจำลองสถานการณ์ (Simulation) ระบบ iMed ของสัปดาห์ที่ 3 24 มี.ค. 52
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รุ่นที่ 2 20 มี.ค. 52
โครงการ “ค่ายเด็กโรคหืด (Asthma camp) ครั้งที่ 2 19 มี.ค. 52
กำหนดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2552 18 มี.ค. 52
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 11 มี.ค. 52
ครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Jazz For Life ครั้งที่ 2 ฟังดนตรีด้วยหัวใจ สร้างวันใหม่ให้ปัญญา 9 มี.ค. 52
ครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กับโครงการ “Independent Living” อิสรภาพแห่งการเรียนรู้...อยู่ร่วมกัน 9 มี.ค. 52
3 ปี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 3 ปณิธานความดี ... จากตัวตนสู่สังคม 6 มี.ค. 52
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ คุณแม่คุณพ่อคุณภาพ 3 เรื่อง การออกกำลังกายในสตรีมีครรภ์ ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 52
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 3 มี.ค. 52
ครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Jazz For Life ครั้งที่ 2 ฟังดนตรีด้วยหัวใจ สร้างวันใหม่ให้ปัญญา 3 มี.ค. 52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2 มี.ค. 52
การจำลองสถานการณ์(Simulation) ระบบ iMed โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนาคมนี้ 23 ก.พ. 52
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ฟรี! 20 ก.พ. 52
ขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาองค์การ (Organization Development) รุ่นที่ 6 19 ก.พ. 52
การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2552 19 ก.พ. 52
ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง “Independent Living อิสรภาพแห่งการเรียนรู้...อยู่ร่วมกัน” 18 ก.พ. 52
รอยยิ้มและความสุข ในสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 14 ตอน HAPPY MAGNET ตุ๊กตาติดตู้เย็นหรรษา 18 ก.พ. 52
รายชื่อ OD รุ่นที่ 5 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 (ห้องพัก) 11 ก.พ. 52
SIMPLE นโยบายความปลอดภัยองค์กร 5 ก.พ. 52
ขอเชิญขาร็อคมามันส์กันในคอนเสิร์ตการกุศล Big Ass ตอน ก่อนปิดเทอมใหญ่ฯ 3 ก.พ. 52
รายการสื่อสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์โครงการฟรีคอนเสิร์ตการกุศล Jazz for life ครั้งที่ 2 3 ก.พ. 52
รายชื่อ OD รุ่นที่ 5 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 30 ม.ค. 52
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เรื่อง “Updated management in acute traumatic patient” 30 ม.ค. 52
สถานีโทรทัศน์ TPBS สัมภาษณ์แพทย์มน. ให้ความรู้ประชาชนป้องกันการฆ่าตัวตาย ย้ำคนรอบข้างให้รับฟังกัน 27 ม.ค. 52
มอบกุหลาบให้คนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์ ในสวนแห่งความสุขครั้งที่ 13 ตอน “ปั้นสบู่ ให้เป็นกุหลาบ” 27 ม.ค. 52
มูลนิธิโรงพยาบาลมน.จัดฟรีคอนเสิร์ตการกุศล Jazz for life # 2 : ฟังดนตรีด้วยหัวใจ สร้างวันใหม่ให้ปัญญา 27 ม.ค. 52
ขอเชิญผู้ที่สนใจมา “ปั้นสบู่ ให้เป็นกุหลาบ” ในสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 13 ให้คนที่คุณรักก่อนวาเลนไทน์ 23 ม.ค. 52
การประชุมวิชาการ “การประเมินผลกระทบการขยายโรงพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 52
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 21 ม.ค. 52
ประชุมวิชาการ โอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ม.ค. 52
การประชุมวิชาการร่วม ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เรื่อง “Updated management in acute traumatic patient” 13 ม.ค. 52
วันเด็กแห่งชาติ 2552 12 ม.ค. 52
กำหนดการประชุมวิชาการ โอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 ม.ค. 52
รายชื่อ OD รุ่นที่ 4 ในวันที่ 15-16 มกราคม 2552 6 ม.ค. 52
พิธีเทิดพระเกียรติวันฟ้ากัลยา 30 ธ.ค. 51
การ์ดส่งความสุขที่มีอันเดียวในโลก กับสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 11 ตอน ส.ค.ส. 2552 เพื่อคนที่คุณรัก 29 ธ.ค. 51
โครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 11 22 ธ.ค. 51
การประชุมวิชาการร่วม ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เรื่อง “Updated management in acute traumatic patient” 18 ธ.ค. 51
การประชุมวิชาการ การตรวจคัดกรองและศึกษาความชุกของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในนักเรียนประถมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 17 ธ.ค. 51
กำหนดการโครงการพัฒนาองค์กร(OD)จากตัวตนสู่องค์การ วันที่ 11-12 ธ.ค.51 8 ธ.ค. 51
5 ธันวามหาราช 8 ธ.ค. 51
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพระราชทานเหรียญพระพุทธชินราชทองคำแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคเหนือตอนล่าง 3 ธ.ค. 51
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธ.ค. 51
กำหนดการ เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 28 พ.ย. 51
กำหนดการโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ๙,๙๙๙ กอง 28 พ.ย. 51
แจ้งเส้นทางการจราจรและที่จอดรถยนต์งานพระราชทานปริญญาบัตร 24 พ.ย. 51
สถานที่รับรายงานตัวและกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการเรื่อง “The 2nd AOAA Thailand Chapter Meeting” 21 พ.ย. 51
คอนเสิร์ตการกุศล สวนแห่งความสุขกับปาล์มมี่ 21 พ.ย. 51
โครงการพัฒนาองค์กร(OD) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 20 พ.ย. 51
สวนแห่งความสุขครั้งที่ 10 ตอน Winter Love Song 19 พ.ย. 51
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จากปตท.สผ. และคุณกนิษฐา สถาพรเสริมสุข 19 พ.ย. 51
ทำเทียนเจลด้วยมือของคุณเอง หนึ่งในความสุขจากโครงการสวนแห่งความสุข มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 พ.ย. 51
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 พ.ย. 51
ขอเชิญชวนผู้บริจาคเงินในโครงการ 99 บาทเพื่อผู้ป่วย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างฯ แจ้งรายชื่อร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 พ.ย. 51
โครงการคัดกรองเบาหวานครบวงจร 17 พ.ย. 51
สวนแห่งความสุขครั้งที่ 8 ตอน เทียนเจลหรรษา 14 พ.ย. 51
สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 พ.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานลอยกระทง โครงการคลองสวยน้ำใส จากใจมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 พ.ย. 51
ทุน คปก. 11 พ.ย. 51
มูลนิธิรพ.มน. ร่วมกับตัวแทนชุมชนสำรวจพื้นที่บริเวณคลองหนองเหล็ก 11 พ.ย. 51
ร่วมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รักษ์โลก รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10 พ.ย. 51
ขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก 6 พ.ย. 51
ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษา 6 พ.ย. 51
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี 9,999 กอง 5 พ.ย. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาองค์การ (OD) 22 ต.ค. 51
พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช 22 ต.ค. 51
โครงการครอบครัวสุขสันต์ จาก โครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ตอน การสร้างเสริมสุขภาพผ่านอายตนะ : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 21 ต.ค. 51
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ SHOWSANOOK.COM ขอเชิญทุกท่านพบกับ คอนเสิร์ตการกุศล “สวนแห่งความสุข” ปาล์มมี่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บัตรราคา 1,000 (พร้อมของที่ระลึก)/ 800/ 600/300 บาท 21 ต.ค. 51
หน่วยวิจัย งานสนับสนุนการศึกษาฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอเเชิญผู้สนใจทุกท่านรับฟัง การแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 16 ต.ค. 51
หารือการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองหนองเหล็กกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 15 ต.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ตอน การเสริมสร้างสุขภาพผ่านอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 13 ต.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพบปะชุมชนตำบลท่าโพธิ์ 8 ต.ค. 51
กิจกรรมโครงการ “Exercise Style MED. NU.” 99 รอบ มอบให้ปวงชน มอบให้สุขภาพตัวคุณเอง 2 ต.ค. 51
โครงการอบรมให้ความรู้ TQA (Thailand Quality Award) 1 ต.ค. 51
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดทำบุญภาควิชาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการคุณพ่อคุณแม่ เบอร์ 1 29 ก.ย. 51
งานวันมหิดล และ World Heart Day ครั้งที่ 9 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 ก.ย. 51
กำหนดการวันมหิดล 23 ก.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมออกหน่วย Mobile Unit 23 ก.ย. 51
กิจกรรม GRAND ROUND ของ PCT ออร์โธปิดิกส์ 23 ก.ย. 51
รื่นรมย์กับบทเพลงแห่งล้านนา ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 7 18 ก.ย. 51
ขอเชิญส่ง “ เรื่องเล่าดีดี ถวายพระเทพฯ ” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ 17 ก.ย. 51
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเข้าร่วมโครงการ “คุณพ่อคุณแม่เบอร์1” สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ 15 ก.ย. 51
ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานวันมหิดล 51 15 ก.ย. 51
“ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 ก.ย. 51
สวนแห่งความสุขครั้งที่ 7 ขอเชิญฟังบทเพลงแห่งล้านนา 12 ก.ย. 51
ความสุขจากโครงการสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 6 ตอนรำไทยงดงาม 11 ก.ย. 51
การเสวนาภายใน งานกิจการนิสิต การพัฒนาองค์กร สู่การเรียนรู้ 5 ก.ย. 51
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2551 ทุนชินโสภณ พนิช 5 ก.ย. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 6 ตอน รำไทยงดงาม 4 ก.ย. 51
พวงกุญแจจากเศษผ้า กิจกรรมสร้างความสุขจากโครงการสวนแห่งความสุข (Garden of happiness) ครั้งที่ 5 2 ก.ย. 51
อยากได้ไหม...!!! “พวงกุญแจจากเศษผ้า” 29 ส.ค. 51
สปสช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จัด MANAGEMENT SKILL DEVELOPMENT WORKSHOP 29 ส.ค. 51
ความสุขจากการประดิษฐ์โปสการ์ดทำมือ (Handmade Postcard) ในโครงการสวนแห่งความสุขครั้งที่ 4 26 ส.ค. 51
ขอเชิญลงทะเบียน ตรวจมวลกระดูกฟรี...!!! 22 ส.ค. 51
สวนแห่งความสุข Garden of happiness ครั้งที่ 4 ตอนโปสการ์ดทำมือ (Handmade Postcard) 22 ส.ค. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรม IC DAY 21 ส.ค. 51
บรรยากาศ การประชุม UHOSTNET ครั้งที่ 33 20 ส.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 18 ส.ค. 51
ภาพบรรยากาศกิจกรรม OD รุ่นที่ 2 18 ส.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ มน. เจ้าภาพจัดการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 33 สานความเข้มแข็งโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ 13 ส.ค. 51
รพ.มน. บริการตรวจสุขภาพฟรี วันแม่ ที่ Big C พิษณุโลก 11 ส.ค. 51
พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 51
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนแก้วตาให้ผู้ยากไร้ฯ 11 ส.ค. 51
ร่วมส่งภาพถ่ายและเรียงร้อยถ้อยคำถึงแม่ 11 ส.ค. 51
ขอเชิญนิสิต บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ส่ง “เล่าเรื่องความดี ถวายพระเทพฯ” 8 ส.ค. 51
ภาพบรรยากาศงานสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 3 ตอน ศิลป์อีสาน 5 ส.ค. 51
รพ.มน. จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วย 4 ส.ค. 51
ภาพบรรยากาศกิจกรรม OD รุ่นที่ 1 4 ส.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 3 ตอน ศิลป์อีสาน 4 ส.ค. 51
สีสันการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ครั้งที่ 3 รพ.มน. 1 ส.ค. 51
ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 30 ก.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 30 ก.ค. 51
แผนกผู้ป่วยนอกสูติ – นรีเวช ของดการให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป 29 ก.ค. 51
โครงการคืนแก้วตาให้ผู้ยากไร้ ด้วยการผ่าตัดตาต้อกระจก 84 ดวงตา อุทิศถวาย 84 พรรษา เสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระพี่นางเธอฯ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 29 ก.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 28 ก.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ทางการแพทย์” 28 ก.ค. 51
การประชุมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “เมื่อลูกรักนอนกรน” 25 ก.ค. 51
โครงการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 6 เรื่อง “Common Pitfalls in Thalassemia Prevention” 25 ก.ค. 51
รพ.มน.ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 16 ก.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่า ณ วัดนครป่าหมาก 15 ก.ค. 51
HACC: NU จัดโครงการต่อยอดเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดและในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 ก.ค. 51
โครงการอบรมอาสาสมัครนิสิตเพื่อสุขภาพ เพื่อเพื่อนและชุมชน ครั้งที่ 7 14 ก.ค. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในผู้ใหญ่/เด็ก” 14 ก.ค. 51
สุขภาพที่ดีสร้างได้…ง่ายกว่าซ่อม 10 ก.ค. 51
มน. จัดประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค Regional Forum ประกวดผลงานคุณภาพเพื่อผู้ป่วย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 8 ก.ค. 51
โครงการ Regional Forum วันแรกคึกคัก นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพกว่า40 ผลงาน จากโรงพยาบาลเครือข่าย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 7 ก.ค. 51
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ก.ค. 51
ร่วมส่งภาพความน่ารักของหนูน้อย ในโครงการ “ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี” 3 ก.ค. 51
ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการ เรื่อง “เมื่อลูกรักนอนกรน” 3 ก.ค. 51
รพ.มน. นำทีมตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้อาจารย์และบุคลากรผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ก.ค. 51
โครงการ “การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” 1 ก.ค. 51
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ปวดไหล่” โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 27 มิ.ย. 51
เติมฝันวัยเยาว์ให้เด็กโรคหืด กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 27 มิ.ย. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน HA 24 มิ.ย. 51
รพ.มน. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบครบวงจร 20 มิ.ย. 51
HACC: NU จัดโครงการอบรม เรื่อง ประสบการณ์และเทคนิคการจัดการความรู้ 20 มิ.ย. 51
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “Leading the way in HER2 positive breast cancer” 20 มิ.ย. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 20 มิ.ย. 51
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2550 19 มิ.ย. 51
ขอเชิญตรวจมวลกระดูกฟรี...!!! 17 มิ.ย. 51
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 17 มิ.ย. 51
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
Happy Sand Bag ความสุขสบายของคนไข้ คือกำลังใจของการพัฒนา 10 มิ.ย. 51
ปฏิบัติภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF: Anti…Fat 9 มิ.ย. 51
เปิ้ลซัพพอร์ต (PLE Support) “นวัตกรรมสนับสนุนความสุข...มอบแด่ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกแบบใส่เหล็กดามที่หลัง” จากงานห้องผ่าตัด 11 มิ.ย. 51
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ/โปสเตอร์ ประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค: ภาคเหนือตอนล่าง (Regional Forum) เรื่อง Living Organization (องค์กรที่มีชีวิต) 6 มิ.ย. 51
ผู้ว่าฯมอบเครื่องมือผ่าตัดตามูลค่า 2 ล้านบาทให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 มิ.ย. 51
สวทช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 5 มิ.ย. 51
โครงการสวนแห่งความสุข Garden of happiness ครั้งที่ 2 ตอน “นิทานเพื่อน้อง” 4 มิ.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3 มิ.ย. 51
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 มิ.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) และ Ministry of Health, Mongolia (MOH) 29 พ.ค. 51
ตีฆ้องร้องป่าว รณรงค์ 5ส 29 พ.ค. 51
ชั่วโมงแห่งบุญ 22 พ.ค. 51
การประเมินภายในภาควิชารังสีวิทยา 16 พ.ค. 51
การตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 16 พ.ค. 51
โครงการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 12 พ.ค. 51
การประชุมวิชาการ “ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6” 12 พ.ค. 51
ต้อนรับนักเรียนจาก “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ค่ายที่ 4” 8 พ.ค. 51
โครงการค่ายเด็กโรคหืด (Asthma Camp) 6 พ.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “นเรศวรเกมส์” 2 พ.ค. 51
ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 30 เม.ย. 51
HACC เตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานHAให้นิสิตแพทย์ที่อยู่ในระหว่างใช้ทุน 30 เม.ย. 51
“Med Camp” ครั้งที่ 9 29 เม.ย. 51
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคลินิกนมแม่และการส่งเสริมสุขภาพเด็กหลังคลอด 29 เม.ย. 51
คณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับ “นเรศวรเกมส์” 28 เม.ย. 51
พิธีมอบรางวัลปฏิบัติการฝ่าวิกฤตภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF : Anti…Fat 28 เม.ย. 51
ประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ 25 เม.ย. 51
โครงการอบรมความรู้เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 25 เม.ย. 51
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 25 เม.ย. 51
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพแบบจิตวิวัฒน์ OPD season change “เพราะความคิดเปลี่ยน ใจเลยเปลี่ยน” 18 เม.ย. 51
พิธีทำบุญห้องผ่าตัด 18 เม.ย. 51
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประกวดฑูตสุขภาพ 11 เม.ย. 51
สืบสานประเพณีไทย รดน้ำปีใหม่ขอพรผู้อาวุโส 9 เม.ย. 51
"การเตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่" เพื่อรองรับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล 9 เม.ย. 51
“โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” สายใยสัมพันธ์อันอบอุ่น 8 เม.ย. 51
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 51
การลงนามบันทึกข้อตกลงการวิเคราะห์ผลEIA, SIA 1 เม.ย. 51
การอบรมโครงการ “การจัดการกับผู้ป่วยก้าวร้าว” จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1 เม.ย. 51
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 31 มี.ค. 51
การประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ 27 มี.ค. 51
คณะแพทยศาสตร์รับ 2 รางวัล จากงานรวมพลคน Mobile ประจำปี 2550 27 มี.ค. 51
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวสารต้อนรับนิสิตใหม่ ฝากให้เรียนรู้วิทยาการที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเป็นไทจากความไม่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 25 มี.ค. 51
ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของแพทย์ในสังคมยุคปัจจุบัน” เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 8 19 มี.ค. 51
การประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ “องค์กรที่มีชีวิต” 14 มี.ค. 51
กำหนดการรายงานตัวแพทย์ใช้ทุนและเอกสารการรายงานตัว 12 มี.ค. 51
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ 12 มี.ค. 51
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 มี.ค. 51
พันตำรวจเอก ปรีชา หงษ์จร ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ.พิษณุโลก นำทีมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมบริจาคโลหิต 11 มี.ค. 51
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : e-Book นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การสอนแพทย์แนวใหม่ 7 มี.ค. 51
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ.พิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 มี.ค. 51
แพทย์ มน.ห่วงคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ม 7 เท่าใน 10 ปี 4 มี.ค. 51
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวให้โอวาทนิสิตแพทย์ เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 3 มี.ค. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่าน HA ขั้นที่ 2 เตรียมพร้อมสู่ขั้นที่ 3 เดือนเมษายนนี้ 29 ก.พ. 51
“Your Health is in Your Hands” สุขภาพดีได้ด้วยมือเรา 28 ก.พ. 51
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปรายการ “แขกรับเชิญ” ทางช่อง 11 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภาคเหนือตอนล่าง 28 ก.พ. 51
โครงการอบรม เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพจากบันไดขั้นที่ 1 สู่ขั้นที่ 2” 25 ก.พ. 51
กิจกรรมสุขภาพสัญจร รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 14 ก.พ. 51
แบบฟอร์มการติดตามผลการปฏิบัติงานและการทบทวนตัวชี้วัดประจำปี 2551 21 ม.ค. 51
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 21 ม.ค. 51
เรียนเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ 21 ม.ค. 51
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปี 2008" 11 ม.ค. 51
18 มกราคม 2551 สิบสี่ปีคณะแพทย์มน. 7 ม.ค. 51
" Health Alliance Forum เวทีพันธมิตรสุขภาพ ครั้งที่1" 7 ม.ค. 51
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 4 ม.ค. 51
แถลงข่าวเปิดโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคเหนือตอนล่าง 28 พ.ย. 50
ขอเรียนเชิญรองคณบดี/ผช.คณบดี/หน.ภาควิชา/หน.ฝ่าย/หน.งาน และเจ้าหน้าที่ 15 พ.ย. 50
ประกาศสหกรณ์ 15 พ.ย. 50
รักษาด้วยความรัก ดูแลด้วยความเข้าใจ กับโครงการ ร้อยดวงใจแด่ผู้พิการในชุมชน 15 พ.ย. 50

   สัมพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2555 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 15 มี.ค. 54
ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาล ม.นเรศวร เข้าใช้และเข้าร่วมรับฟัง ฐานข้อมูล Up To Date 14 มี.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 11 มี.ค. 54
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการสอบคัดเลือก ของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2555 10 มี.ค. 54
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 25 ก.พ. 54
แจ้งการจัดสรรสถานที่เรียนชั้นคลินิกและทำสัญญานิสิตวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (อัปเดทใหม่ 31 มกราคม 2554) 17 ม.ค. 54
การจัดนิทรรศการหนังสือทางการแพทย์ ในวันที่ 10-12 มกราคม 2554 เวลา 09.30 - 16.30 น. 28 ธ.ค. 53
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2554 27 ธ.ค. 53
ประกาศชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2554 15 ธ.ค. 53
ประกาศเปลี่ยนแปลง ห้องทดสอบสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 53
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 2 ธ.ค. 53
ข่าวจากสำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 18 พ.ย. 53
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง สาขาต่างๆ ปีการศึกษา 2554 13 ต.ค. 53
ประกาศเลขที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 10 ต.ค. 53
กรอกแบบสอบถามและสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 6 ก.ย. 53
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่3) 9 มิ.ย. 53
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ครั้งสุดท้าย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 พ.ค. 53
[!!!ใหม่]รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมทางเจตคติและพัฒนาความพร้อมทางวิชาการ 6 พ.ค. 53
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 เม.ย. 53
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการพัฒนาความพร้อมทางเจตคติและพัฒนาความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 21 เม.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ(นานาชาติ) 1 เม.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนผ่าน กสพท.) ประจำการศึกษา 2553 15 มี.ค. 53
การตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 26 ก.พ. 53
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 25 ก.พ. 53
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2553 25 ก.พ. 53
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 28 ม.ค. 53
The Fourth Postgraduate Forum on Health Systems and Policy 27 ม.ค. 53
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ม.ค. 53
***ขอแจ้งเลื่อน*** การประชุมเตรียมการจัดสอบ กสพท.(วิชาสามัญ) 21 ม.ค. 53
แจ้งกรรมการคุมสอบ กสพท.(วิชาสามัญ) เพื่อประชุมเตรียมการจัดสอบ 20 ม.ค. 53
ขอเชิญกรรมการคุมสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและรับทราบนโยบายการจัดสอบจากกรรมการกลาง กสพท. 19 ต.ค. 52
การสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย 14 ต.ค. 52