แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับผลงาน

หน่วยงาน งานเลขานุการโรงพยาบาล

(0) ไม่พึงพอใจ

(1) พึงพอใจน้อยมาก

(2) พึงพอใจปานกลาง

(3) พึงพอใจมาก

(4) พึงพอใจมากที่สุด

ประเด็น / ด้าน 5 4 3 2 1 0
1. หน่วยงานสามารถส่งมอบงานให้ท่านได้ตามความต้องการของท่าน
2. หน่วยงานสามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็ว
3. เมื่อท่านมีปัญหาหน่วยงานให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
4. หน่วยงานมีความเต็มใจในการให้บริการท่านมีพฤติกรรมบริการที่ดี
5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหน่วยงาน


* ขอขอบคุณในความร่วมมือ *

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้