คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       โครงการหมอศิลป์        ประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ครั้งที่ 1        คณะแพทย์ มน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง (MOU) ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา        การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 3/2560  
         
       พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560        การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน TQA EdPEx        ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค 21,000 บาท        ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค10,000 บาท  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       โครงการ Medicine Singing Contest ครั้งที่ 5 ตอน..." Heart Sound เสียงของหัวใจ "        คลินิกวิจัยรุ่นที่ 13-15        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคจอประสาทตา   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์5ปี) ประจำปีการศึกษา 2561        การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครนิสิตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ โครงการพัฒนาอาจารย์        กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุรับราชการชดใช้ทุนสังกัดกองทัพอากาศ  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ประกาศรับข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานวิจัย        ขอเชิญนักวิจัยร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัย        ขอเชิญอาจารย์แพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “คลินิกวิจัย”  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       Medicine Singing Contest ครั้งที่ 5 ตอน "Heart Sound เสียงของหัวใจ"        โครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ ปี 1 ปีการศึกษา 2560        ขอเชิญอาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17        พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  
         
       ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560        ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560        ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560        โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (First Step Camp 2017)  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ เอกสารเลขที่ รด.30/2560
22 August 2017, 7:00 am
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
21 August 2017, 7:00 am
สุดยอดมูลค่าเพิ่มจากข้าวไทย
21 August 2017, 7:00 am
นิสิต ม.นเรศวร วิจัยพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรณี จ.พิษณุโลก พบซากกระดูกและฟันสัตว์เลื้อยคลานยุคไดโนเสาร์
21 August 2017, 7:00 am
CITCOMS ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1-2 เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS ระดับประเทศ!!
20 August 2017, 7:00 am
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ งปม.1/2561 (60086036327)
18 August 2017, 7:00 am
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.43/2560 (60076161776)
18 August 2017, 7:00 am
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.43/2560 (60076161776)
18 August 2017, 7:00 am
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการด้าน IT
18 August 2017, 7:00 am
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ งปม.1/2561 (60086036327)
18 August 2017, 7:00 am
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู 994 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 เมษายน 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู 942 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 12 เมษายน 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู 1003 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู 1608 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 2373 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (ดู 2705 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 2792 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (ดู 2854 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 3969 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 3068 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม   
 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (ดู 4736 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (ดู 5195 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0133/2558 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5119 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0132/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5165 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำสั่ง มน.ที่ 1163/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5134 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

คำสั่ง มน.ที่ 1162/2558 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5102 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

คำสั่ง มน.ที่ 170/2558 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5360 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 0076/2558 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5105 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558

คำสั่งมน. 3511/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลินิกคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5221 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

คำสั่งมน. 3053/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5467 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาปารประมูลราคาหาผู้เช่าพื ้นทึี่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 916 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 907 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 918 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 1224 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่องผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 2383 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่ิอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพื้นที่เช่าเพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 2303 ครั้ง)
อัพเดท : อาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 2739 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 3080 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ดู 3080 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ดู 3061 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม   
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ (ดู 502 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเภสัชกรรม (ดู 313 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ (ดู 288 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 359 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารค่ารักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 188 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 13/2560 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ดู 1652 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ประกาศค รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 223 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 10/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน และ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเภสัชกรรม (ดู 604 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 8/2560 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง (ดู 177 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธุรการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 283 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086240100 (ดู 12 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 17 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086239999 (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086219552 (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086219313 (ดู 10 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086219251 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086218818 (ดู 9 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086218711 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086218236 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086217791 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ 60086217449 (ดู 11 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 330,095.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605779 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 181,900.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605780 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ยอดเงิน 400,013.08 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605776 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 360,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605773 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 496,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605768 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 246,314.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605771 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 247,170.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606046 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 160,500.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605795 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 100,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/605805 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ยอดเงิน 209,088.70 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606029 (ดู 0 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

เช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock wave Lithotripsy) จำนวน 1 รายการ (ดู 37 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560

จ้างซ่อมแซมเครื่องสารองกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง 3 Phase จานวน 1 งาน (ดู 46 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (ดู 82 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน (ดู 91 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อพักน้ำเสียและท่อส่งน้ำประปา จำนวน 1 รายการ (ดู 104 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้าย ค.ส.ล. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ดู 230 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 มกราคม 2560

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (ดู 232 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน (ดู 244 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

จ้างบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน (ดู 382 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 21 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 23 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 44 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 44 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 48 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 49 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 44 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 51 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 53 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 63 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ วงเงิน 433034 บาท (ดู 29 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 71 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 89 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 99 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 137 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 161 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 81 ตัว ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 165 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (ดู 167 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) จำนวน 10 รายการ (ดู 199 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว (ดู 241 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)