คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       การบรรยายพิเศษ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น        คณบดีพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน        ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน ทรัพยากรภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2560        ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มน.  
         
       สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์กันยุงกับผิวหนัง”        พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 และพิธีเปิดป้ายถาวรคณะแพทยศาสตร์        ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 และแสดงความยินดี        โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       รับน้องเข้าวัง        เทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช        วันพยาบาลแห่งชาติ   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT เพิ่มเติม ให้กับผู้สนใจสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 256        การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1        การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1        การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561        ขอเชิญอาจารย์แพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “คลินิกวิจัย” รุ่นที่ 16        ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษระบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560        ประกาศรับข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       งานหมอศิลป์ ประจำปี 2560        พิธีกล่าวคำปฏิญาณต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560        พิธีลอยอังคารอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559        Medicine Singing Contest ครั้งที่ 5 ตอน "Heart Sound เสียงของหัวใจ"  
         
       พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559        พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559        โครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ ปี 1 ปีการศึกษา 2560        ขอเชิญอาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร จับมือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ยกระดับสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัยสู่นวัตกรรมสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
9 October 2017, 7:00 am
โรงพยาบาลทันตกรรม ม.นเรศวร เปิดให้บริการสุขภาพภายในช่องปากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
9 October 2017, 7:00 am
13 ตุลาคมนี้ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560”
9 October 2017, 7:00 am
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
9 October 2017, 7:00 am
ความห่วงใยจากแพทย์ผิวหนังและอาจารย์เคมี ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุงให้ปลอดภัย
9 October 2017, 7:00 am
คำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 October 2017, 7:00 am
ศาลปกครองพิษณุโลกตัดสินคดีพิพาทกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 October 2017, 7:00 am
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center of Japanese Language Education, Spring semester 2018
5 October 2017, 7:00 am
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาดกำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 998kWp จำนวน 1 ระบบ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน เอกสารเลขที่ รด.1/2561
4 October 2017, 7:00 am
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักหอสมุด
28 September 2017, 7:00 am
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู 1346 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 26 เมษายน 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู 1297 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 12 เมษายน 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู 1336 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนเมษายน 2560 (ดู 1961 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 2740 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (ดู 3093 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 3155 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 5 ล็อค ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (ดู 3251 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 4421 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 3451 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม   
 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5103 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (ดู 5740 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0133/2558 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยคณบดี กำกับการ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5632 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0132/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5701 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำสั่ง มน.ที่ 1163/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5667 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

คำสั่ง มน.ที่ 1162/2558 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5644 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

คำสั่ง มน.ที่ 170/2558 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (ดู 5906 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 0076/2558 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5652 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558

คำสั่งมน. 3511/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลินิกคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5766 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

คำสั่งมน. 3053/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (ดู 6007 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ประจำปี 2560) (ดู 112 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาปารประมูลราคาหาผู้เช่าพื ้นทึี่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 1281 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 1238 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 1263 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 1604 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่องผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 2742 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่ิอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพื้นที่เช่าเพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 2676 ครั้ง)
อัพเดท : อาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2560

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 3127 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 3490 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ดู 3464 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เพิ่มเติม   
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 10/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 46 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 184 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็๋นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบััติหน้าที่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 190 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ และ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เพื่อปกิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 240 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อััตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 199 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 10/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 234 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 547 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2560 ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,520 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 216 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 148 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 11/2560 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 169 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107096513 (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107096500 (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107096491 (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107096483 (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107096473 (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 100 mg tablet จำนวน 250 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 60107103436 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085916 (ดู 10 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085724 (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085651 (ดู 7 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085446 (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 114,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/607192 (ดู 48 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 457,960.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606776 (ดู 50 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ (ยอดเงิน 373,644.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606778 (ดู 54 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 241,820.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606505 (ดู 46 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ยอดเงิน 208,115.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606783 (ดู 50 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 347,643.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606777 (ดู 67 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ยอดเงิน 261,936.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/607058 (ดู 47 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ (ยอดเงิน 495,758.82 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606492 (ดู 49 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ยอดเงิน 170,400.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/606506 (ดู 47 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 204,771.25 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา ศธ 0527.10.01(10)/603859 (ดู 52 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
จ้างพิมพ์วารสาร ณ ใต้ร่มเสลา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 9 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 61 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

เช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock wave Lithotripsy) จำนวน 1 รายการ (ดู 84 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560

จ้างซ่อมแซมเครื่องสารองกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง 3 Phase จานวน 1 งาน (ดู 98 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (ดู 129 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน (ดู 133 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อพักน้ำเสียและท่อส่งน้ำประปา จำนวน 1 รายการ (ดู 143 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้าย ค.ส.ล. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ดู 278 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 มกราคม 2560

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (ดู 278 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน (ดู 283 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 72 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 65 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 86 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 91 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 93 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 99 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 92 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 95 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 101 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 111 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14,996 ลิตร) (ดู 12 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 145 รายการ จำนวนเงิน 488,288.31 บาท) (ดู 16 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ วงเงิน 433034 บาท (ดู 76 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 114 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 132 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 147 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 181 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 212 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 81 ตัว ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 213 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (ดู 211 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)