คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดบริการของสถานพยาบาล การบริหารระบบสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับ” (ดู 545 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์  เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดบริการของสถานพยาบาล การบริหารระบบสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับ” ณ ห้องประชุม Telemedicine1,2  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมและสาธิต การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" และ NU MED (PHR NCD ANC) โดย ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) โดย รศ. ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนี้คุณดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และ คุณวิวัฒน์ คล้ายหล่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 นำเสนอ 6 โปรแกรมคุณค่า สร้างเด็กไทยคุณภาพ  และมีการประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลกับ นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งมีความสะดวก ชัดเจน รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีการประชุมทางไกล ณ ห้อง ประชุม Telemedicine1, 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

        สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อร่วมปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ แบบมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร  กับกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ในการต่อยอด NU Medicine Application และ Telemedicine ทั้งประเทศ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 10 ก.ค. 2563 เวลา 17.58 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)