คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” (ดู 81 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 ประการ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกล่าวต้อนรับและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ให้กับนิสิตแพทย์ใหม่

          จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์, ข้อปฏิบัติในการเป็นนิสิตแพทย์, การใช้ Social Media และการตัดสินใจใช้สื่อ, การดูแลสุขภาพและการเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา 

          ตามด้วยการแนะนำการทำจิตอาสาและช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดย คุณฤทธิรงค์ แสนพรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานิสิต และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิต  คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และ คุณวิษณุ พันชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ดูแลชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม MD-236 ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นกิจกรรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  อาจารย์นายแพทย์พัชรพล เตยพรมทอง อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และทีมพยาบาล รวมทั้งกิจกรรมการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS) โดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมวิทยากร และเรียนกลุ่มย่อยเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ 25 และวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ “แพทย์เจ็ดดาว” (7-star doctor)
CHILL- MD ได้แก่

Communicator เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
Humanistic doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
Information technology integrator เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leader เป็นผู้นำ
Lifelong learner เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
Medical care provider เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
Decision maker เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 9 ต.ค. 2563 เวลา 16.21 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)