คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แจ้งแนวการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ดู 561 ครั้ง)
 

     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งแนวการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแนวการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังต่อไปนี้

     1.กรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ให้มีการจัดทำฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากร/นิสิตของแต่ละหน่วยงาน สามารถแจ้งหรือทำหนังสือขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้

     2. ผู้วิจัยสามารถเข้าไปฝึกอบรมออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยเข้าไปในเว็บไซต์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อการฝึกอบรมออนไลน์ Link: http://www.researchhuman.nu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย กองบริหารการวิจัย โทร. 8642

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5355_บันทึกแจ้งแนวการฝึกอบรม.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 20 ธ.ค. 2560 เวลา 15.53 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)