คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) ประจำปี 2560 (ดู 705 ครั้ง)
 

วันที่ 18 มกราคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "สหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม” (Interprofessional collaboration in healthcare for research and innovation) ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน

ในช่วงพิธีเปิดทางคณะฯ จัดให้มีปาฐกถาธรรม เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย กล่าวปาฐกถาธรรม และพิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 แด่ นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 9) วุฒิบัตรเชี่ยวชาญทางด้าน เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนง สุขภาพจิตชุมชน) โดยมีผลงานดีเด่นดังนี้

- เป็นแพทย์เพียง 1 ท่านในโรงพยาบาลซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และรับเวร on call โดยไม่รับค่าตอบแทน

- จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการต่อเติมห้องแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นเงิน 1,288,225 บาท

- รางวัล คนดี ศรีฆ้องชัย ประจำปี 2559 และปี 2560

- รางวัล ข้าราชการดีเด่น สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

ซึ่งมีคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล และคุณสมบัติเฉพาะด้าน รวมถึงการผลักดันนโยบายและแนวคิด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม โดยผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาด้านบุคลากรและโรงพยาบาล รักการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท และให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยและประชาชน และมีปณิธานที่จะทำความดีต่อไป 

อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) ได้แก่

1.Care Provider : เป็นผู้แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม

2.Decision Maker : เป็นผู้เลือกตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการรายงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูล

3.Community Leader : เป็นผู้จัดการและผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา สุขภาพได้ 

4.Life Long Learner : เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

5.Manager : เป็นผู้บริหารจัดการตนเองและกิจกรรมหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ

6.Communicator : เป็นผู้ใช้สื่อภาพ สัญลักษณ์ และ/หรือ ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารอย่างได้ผล

7.Humanistic doctor : เป็นผู้มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายและสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์ และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 ม.ค. 2561 เวลา 16.41 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)