คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ The Cultural Contexts of Disease Prevention:The Case of Cholangiocarcinoma in Mainland Southeast Asia” (ดู 532 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา08.45 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ The Cultural Contexts of Disease Prevention:The Case of Cholangiocarcinoma in Mainland Southeast Asia” (การป้องกันพยาธิสภาพด้วยบริบททางวัฒนธรรม:กรณีศึกษามะเร็งท่อน้ำดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ณ ห้องลพบุรี  โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

    การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาร่วมกับ The School of Oriental and African Studies,(SOAS) University of London  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือจากหลากหลายศาสตร์องค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยบริบทเฉพาะทางวัฒนธรรมของพื้นที่  ประเด็นปัญหาและการปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพด้านต่างๆของทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 10 ก.ค. 2561 เวลา 17.37 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)