คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยคลินิกแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 232 ครั้ง)
 

     เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย  (Human Subject Protection Standard Course) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยคลินิกแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครสำหรับผู้ทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และได้รับใบ Certificate เมื่อเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลา และผ่านการทำแบบทดสอบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 21 ส.ค. 2561 เวลา 15.23 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)