คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู 177 ครั้ง)
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

     รอบที่ 1   ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

     รอบที่ 2   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยจัดส่งเอกสารที่ งานวิจัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 7903, 7928

รายการเอกสาร ประกอบด้วย

     1. บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     2. แบบเสนอโครงการวิจัย (MRE-01) จำนวน 1 ชุด

     3. บันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยประเมินตนเอง

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_1-นำส่ง-หนค.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_1-นำส่ง-หนภ..doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_2-MRE-01-2018.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_3-แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย-นักวิจัยประเมินตนเอง.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A1เงินอุดหนุนการวิจัย.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A2อัตราการเบิกจ่าย.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A3แนวปฏิบัติรายได้.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 8 พ.ย. 2561 เวลา 14.04 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)