คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
17 กันยายน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety) (ดู 741 ครั้ง)
 

     องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 17 กันยายนของทุกปีเป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก” (Global Day of Patient Safety) ในขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (Thailand Patient and Personnel Safety Day)  ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้เข้ารับการมอบกิตติกรรมประกาศจากนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เมืองทองธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 163 โรงพยาบาลที่มีการขับเคลื่อนนโยบาย Patient and Personnel Safety สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเกิดความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 20 ก.ย. 2561 เวลา 14.10 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)