คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง (ดู 102 ครั้ง)
 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่1)จำนวน 21 กลุ่มเรื่องดังนี้
การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3.กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล
4.กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)
5.กลุ่มเรื่อง ยางพารา
6.กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสําหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.กลุ่มเรื่องการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
2.กลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำ
3.กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์
4.กลุ่มเรื่องจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
5.กลุ่มเรื่องความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
6.กลุ่มเรื่องสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
7.กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
8.กลุ่มเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
9.กลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข
10.กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
11.กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12.กลุ่มเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
13.กลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14.กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
15.กลุ่มเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์(สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 025612445  ต่อ 607
ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 025612445
ด้านการพัฒนาสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อ 407, 408, 409, 410
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต่อ 423,424
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ analyze.parb@nrct.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.03 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)