คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ดู 962 ครั้ง)
 

ขั้นตอนการขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียน

เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(สำหรับนิสิตเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) 

          เพื่อให้การยื่นขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแจ้งขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

  1. นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กรอกคำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาฯ ผ่าน website ที่ www.tmc.or.th  

ไปที่หัวข้อ ขอสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนฯ  ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

  1. พิมพ์คำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาฯ และลงลายมือชื่อ
  2. รวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

                   3.1 คำขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียนฯ

                   3.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 5 ซม.) จำนวน 4 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)

                   3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

                   3.4 สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับทำ Md card)

                   3.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

                   3.6 ใบรับรองแพทย์

                   3.7 สำเนาการโอนเงิน 4,900 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา  เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ขั้นตอนการขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียน

เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(สำหรับนิสิตเรียนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร )

          เพื่อให้การยื่นขอสมัครสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแจ้งขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

  1. นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กรอกคำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาฯ ผ่าน website ที่ www.tmc.or.th  

ไปที่หัวข้อ ขอสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนฯ  ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

  1. พิมพ์คำขอสมัครสมาชิกแพทยสภาฯ และลงลายมือชื่อ
  2. รวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งที่ หน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์

                   3.1 คำขอสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและขอขึ้นทะเบียนฯ

                   3.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 5 ซม.) จำนวน 4 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)

                   3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

                   3.4 สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับทำ Md card)

                   3.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

                   3.6 ใบรับรองแพทย์

                   3.7 สำเนาการโอนเงิน 4,900 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา  เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9182_ขั้นตอนการขอสมัครสมาชิกแพทยสภา และขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 25 พ.ย. 2562 เวลา 11.09 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)