คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา (ดู 921 ครั้ง)
 

ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา

(สำหรับนิสิตเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)

          เพื่อให้การยื่นสำเร็จการศึกษาของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแจ้งขั้นตอนในการยื่นสำเร็จการศึกษาและให้ปฏิบัติดังนี้

  1. นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ที่ www.reg.nu.ac.th

(ใช้ User ID และ Password ของตนเอง) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562

  1. พิมพ์แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.25) และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบรูปถ่ายสี สวมชุดครุยวิทยฐานะ* ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ด้านหลังรูประบุชื่อ – สกุล

รหัสประจำตัว  คณะ  ด้านหลังทุกรูป

  1. ส่งแบบ มน.25 รูปถ่าย และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (2,000 บาท)**

ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

  1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวบรวมแบบ มน.25 และค่าธรรมเนียมฯ นำส่งกองคลังและ

กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 

*  สำหรับการถ่ายรูปสวมชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อประกอบการยื่นสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.acad.nu.ac.th  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

**  อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

 

ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา

(สำหรับนิสิตเรียนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร)

          เพื่อให้การยื่นสำเร็จการศึกษาของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแจ้งขั้นตอนในการยื่นสำเร็จการศึกษาและให้ปฏิบัติดังนี้

  1. นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ที่ www.reg.nu.ac.th

(ใช้ User ID และ Password ของตนเอง) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562

  1. พิมพ์แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.25) และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบรูปถ่ายสี สวมชุดครุยวิทยฐานะ* ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ด้านหลังรูประบุชื่อ – สกุล

รหัสประจำตัว  คณะ  ด้านหลังทุกรูป

  1. ยื่นแบบ มน.25 + รูปถ่าย นำไปชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร (2,000 บาท)**

ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารมิ่งขวัญ

  1. ยื่นแบบ มน.25 + รูปถ่าย + หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่กองบริการการศึกษา (อาคาร QS)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ 

*  สำหรับการถ่ายรูปสวมชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อประกอบการยื่นสำเร็จการศึกษา สามารถดูรายละเอียดผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.acad.nu.ac.th  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

**  อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9183_ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา 62.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 25 พ.ย. 2562 เวลา 11.11 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)