คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก (ดู 371 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.  รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม  หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางคลินิกได้ และเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับวิจัยคลินิกได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือสร้างผลงานวิจัยด้านระบบสุขภาพ และงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง (Apply Research) และสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้านงานวิจัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัยคลินิกซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยเพิ่มขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายการวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงานได้ และนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ          

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 4 ก.พ. 2563 เวลา 11.47 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)