ทำเนียบผู้อำนวยการ  

จากศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้  
   
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542)
   
2.รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542)
   
3.นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ (22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2543)
 
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
1.นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ (19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 15 มกราคม พ.ศ. 2547)
   
2.นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน (16 มกราคม พ.ศ. 2547 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2548)
   
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
1.นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน (26 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2550)
   
2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (16 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
   
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย (1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
   
.
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ (1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)

 

 

 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.