คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM) หรือ หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ (PCC)

  ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

 
  - นิสิตปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการ 6 รพ.สต. ตำบลท่าโพธิ์, วัดพริก, เสาหิน, วังน้ำคู้, งิ้วงาม
- ผู้ประกันตนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้มาศึกษาดูงาน เข้าค่าย อบรม นักศึกษาฝึกงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการที่มาขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน/เรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการนอกเขตที่อาศัยสิทธิบัตรทองมหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.