ฝ่ายเลขานุการโรงพยาบาล

จุดมุ่งหมาย

งานเลขานุการโรงพยาบาล สนับสนุนงานด้านบริการข้อมูล

การติดต่อประสานงาน และการจัดประชุม

ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-เสนอแฟ้มให้ผู้บริหารโรงพยาบาลลงนาม

-สนับสนุนฐานข้อมูลการบริหารงานโรงพยาบาลและสถิติทางด้านสาธารณสุข

-บริหารจัดการการประชุมของโรงพยาบาล

-สนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

 

ผังโครงสร้างการบังคับบัญชา

ตารางกิจกรรมงานเลขานุการโรงพยาบาล

 

 

 

ตารางกิจกรรมผู้บริหารโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.