งานคุณภาพจัดประชุมทบทวนกระบวนการทำงาน (Work process) เตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA และ TQA/EdPEx (ดู 608 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นประธานในการประชุมทบทวนกระบวนการทำงาน (Work process) จัดโดยงานคุณภาพ พร้อมกันนี้ได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ มาร่วมให้ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ กระบวนการทำงาน (Work process) ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมีหัวหน้าหน่วยและหัวหน้างานนำเสนอกระบวนการทำงาน กว่า 50 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ HA ตามมาตรฐานใหม่ และพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ TQA/EdPEx อีกด้วย

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 30 ม.ค. 2561 เวลา 13.38 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.