โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์


วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารงาน การรักษาพยาบาล การเรียนการสอนและการบริหารแก่บุคลากรและสังคม โดยมีการเชื่อมต่อระบบเป็นเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม”


พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารงาน การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลและ การวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม ดีกว่า ถูกกว่า และมีคุณภาพ (รวดเร็ว) เน้นการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจ และมีการเชื่อมต่อระบบเป็นเครือข่าย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รวมทั้งให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมและส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม


แนวคิด

“เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา และใช้การพัฒนาเพื่อเทคโนโลยี”
“Bester Cheaper Quality (Quickly) BCQQ”


จุดประสงค์

1. เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกันโดยเน้นหลักที่ดีกว่า ถูกกว่า และมีคุณภาพ(รวดเร็ว)
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการ
2.1 การขยายตัวและการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาต่างๆ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 การเรียนการสอน และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา
2.3 การบริหาร และวางแผนพัฒนาองค์กร
2.4 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยศาสตร์
2.5 การพัฒนาเชิงพาณิชย์
3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ
4. เพื่อให้บริการและเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
5. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการการบริหารและการบริการ
6. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)