โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

ความสำคัญและความเป็นมาของ HACC: NU

           HACC: NU (Hospital Accreditation Collaboration Center : Naresuan University) หรือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นภาระกิจในการประสานงานด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  กับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

          การดำเนินงานของ HACC: NU เริ่มต้นเมื่อ พรพ. ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือเรื่อง ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กับมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของพรพ. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยยึดปรัชญาในการทำงานที่มุ่งใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  การดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น  สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันปรับปรุงรายละเอียดในการดำเนินการแต่ละปีเรื่อยมา โดยการจัดทำบันทึกความร่วมมือขึ้นประมาณทุก 1-2 ปี หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารหรือปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่หรือพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ

                   ปีงบประมาณ 2548 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รวมมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ HACC :NU จึงได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ การจัดทำบันทึกความร่วมมือจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นระหว่าง พรพ. กับคณะแพทยศาสตร์ ต่อมา พรพ. ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรมาเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ตั้งแต่เมื่อปี 2552 แต่ก็ยังคงเป็นคู่ความร่วมมือกัน ในนาม “ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ HACC: NU ” ตลอดมาระหว่าง สรพ. กับคณะแพทยศาสตร์ ถึงแม้ว่าหน่วยงาน HACC: NU จะปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 แล้วก็ตาม       

ปีงบประมาณ 2557-2558 HACC: NU นับเป็นภาระกิจส่วนหนึ่งของหน่วยงานบริการวิชาการและจัดการความรู้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปัจจุบันปีงบประมาณ 2559 งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  ยังคงมีโครงสร้างการบริหารงานสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ แต่ปรับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถานที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 0-5596-5104 E-mail address: academic_hsri@yahoo.com   

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)