โลโก้ งานการพยาบาลอายุรกรรม แบนเนอร์ งานการพยาบาลอายุรกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีเอกสารแจ้งจากหน่วยงาน
» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Platinum 5FU
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX6
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX4/AVASTIN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX4
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFIRI/AVSTIN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFIR
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FLO
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Dergramont
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Cisplatin
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร CE
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Carboplatin
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร BEP
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยทีได้รับยาเคมีบำบัด สูตร AI
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

» แบบบันทึกการให้คำปรึกษา VCT
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

» ใบขอเปลx-ray
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)