โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการรับเงินยืมทดรองจ่าย และเงินที่บุคลากรสำรองจ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 26 กันยายน 2561

» ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 26 กันยายน 2561

» ขอแจ้งกำหนดเวลารับชำระเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560

» ขอความอนุเคราะห์เลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 27 กันยายน 2560

» แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560

» แนวปฏิบัติในการรับฏีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

» ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำเอกสารส่งเบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559

» แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อนำฝากเงินเดือน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

» แจ้งรายละเอียดรายการรายรับ/จ่าย ชื่อเต็ม/ชื่อย่อ จากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

» ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559

» หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับค่าเดินทางไปราชการ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559

» ขอแจ้งเวียนประกาศ กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

» แจ้งบุคลากรมาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

» ลูกหนี้ครบกำหนดชำระเงินยืม
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

» ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

» คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558

» แนวปฏิบัติการยืม/คืนเงินทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558

» ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยืม/คืนเงินทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559

» แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

» แบบฟอร์มใบยืมเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 24 มกราคม 2560

» ใบสำคัญรับเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559

» แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559

» แบบฟอร์มใบยืมเงินคณะฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562

» ใบคืนเงินยืมคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

» แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กองคลัง)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559

» ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

» ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

» ฟอร์มใบสำรองจ่ายเงินเอง (คณะฯไม่สำรอง)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562

» แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559

» ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ.2561
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561

» แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงิน และการคืนเงินยืมทดรองจ่าย กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561

» หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์ (26 ธค.60)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561

» หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

» คู่มือ การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

» กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

» แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

» หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

» ขอชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

» กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงห้องพัก ชั้น 9 อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

» เอกสารการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 30 มีนาคม 2559

» เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 30 มีนาคม 2559

» คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)