โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560

» รายชื่อแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

» ตาราปฏิบัติงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ฝึกหัด กลุ่ม C ระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

» ตารางปฏิบัติงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ฝึกหัดกลุ่ม A ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2560 - 30 มิ.ย.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

» รายชื่อแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

» ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559

» รายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559

» ตารางปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

» เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาววัลลภา ศรีสง่า เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เครื่องแบบแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองขอคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

» ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รูปแบบการเขียนอ้างอิงในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

» ใบลากิจ/ลาป่วย สำหรับแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

» แบบฟอร์มการขอข้อมูลงานการศึกษาหลังปริญญา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559

» เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

» หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 23 มีนาคม 2559

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)