โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อความสามารถออกกำลังกาย (ดู 236)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561

» การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ (ดู 275)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 191)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 (ดู 163)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» พฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (ดู 185)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

» ผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 152)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

» การศึกษาความสามารถการออกกำลังกายด้วยการทดสอบความสามารถการเดิน ทางราบใน 6 นาทีในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ดู 173)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

» WI-ND-001-341-00 จำแนกประเภทผู้ป่วย (ดู 61)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

» WI-ND-001-343-00 บันทึกการให้ยา (ดู 65)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

» WI-ND-001-342-00 การบริหารยา (ดู 93)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

» แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย (ดู 75)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 4 กันยายน 2562

» แนวทางการดูแลพยาบาลปฏิบัติงานใหม่ของหน่วยงาน ฝ่ายการพยาบาล (ดู 149)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

» แนวทางการดูแลนิสิตพยาบาลหรือผู้เข้ารับการอบรม-นักศึกษาหลักสูตรต่างๆที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของฝ่ายการพยาบาล (ดู 99)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

» เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลพี่เลี้ยง (ดู 117)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

» การจัดการความเจ็บปวด (ดู 169)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

» แนวทางการรับส่งเวรทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ SBAR (ดู 403)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» การบันทึกและวางแผนจำหน่วยผู้ป่วย (ดู 160)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาล (ดู 173)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» การป้องกันการเกิดแผลกดทับ (ดู 287)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» การดำเนินงานด้านระบาดวิทยา (ดู 188)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

» แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม (ดู 452)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

» การบันทึกทางพยาบาล (ดู 180)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

» การจัดทำบันทึกการให้ยาผู้ป่วย (ดู 221)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

» แนวทางการประเมิน Early Warning Signs (ดู 179)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

» การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์หรือทางวาจา (ดู 200)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» การบันทึกรับทราบข้อมูลยินยอมรับการรักษาและทำผ่าตัด-หัตถการ (ดู 169)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ (ดู 160)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» แนวทางการเก็บและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ฯ (ดู 139)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560

» แนวทางการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด (ดู 267)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

» การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาฯ (ดู 241)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

» การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ดู 215)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

» แนวทางการรับผู้ป่วยเข้ารักษาห้องแยกความดันลล(Negative Pressure) (ดู 180)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

» การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยสูตร R-chop (ดู 159)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

» การดูแลผู้ป่วยด้วยวิธี high dose therapy (ดู 170)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

» การดูแลผู้ป่วยด้วยวิธี allogeneic (ดู 138)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีสถิติ
» คู่มือปฏิบัติงานการใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมระบบให้ความชื้น (ดู 134)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง (ดู 100)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายน้ำดี (ดู 88)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติการพยาบาลในการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ดู 167)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือการทำความสะอาดสะดือทารกแรกเกิด (ดู 162)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก (ดู 130)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 92)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

» คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (ดู 114)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการทำหัตถการใส่สายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยวิกฤต (ดู 134)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ได้รับออกซิเจนชนิดความอบอุ่นและความชื้นของก๊าชในอัตราไหลที่สูง (ดู 90)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการดูดน้ำมูกและดูดเสมหะในเด็ก (ดู 103)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการประเมินความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น (ดู 93)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยใส่คาสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (ดู 110)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการดูดเสมหะในผู้ป่วยเด็กใส่ท่อหลอดลมคอ (ดู 98)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ดู 69)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติงานสำหรับวิสัญญีพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเฉียบพลันชนิดรุนแรง ในระหว่างการระงับความรู้สึก (ดู 91)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือล้างจมูก Manual for Nasal Irrigation (ดู 139)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลแผลกดทับ (ดู 71)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» คู่มือการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางเดินหายใจยาก สำหรับวิสัญญีพยาบาล (ดู 80)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพื่อการช่วยแพทย์ทำหัตถการในหอผู้ป่วยอายุรกรรม (ดู 89)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

» คู่มือปฏิบัติการการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด (ดู 75)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

» คู่มือการเปลี่ยนแป้นทวารเทียม (ดู 200)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

» คู่มือปฏิบัติงานการทดสอบการนอนหลับ หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 200)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

» คู่มือปฏิบัติการ การทำหัตถการที่สำคัญสำหรับพยาบาล หอผู้ป่วยจักษุโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 186)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

» คู่มือปฏิบัติการ การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 283)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560

» คู่มือการคัดกรองผู้ป่วย (ดู 213)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560

» คู่มือปฏิบัติการ การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ดู 519)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

» คู่มือการดูแลการให้สารนำทางหลอดดำส่วนปลายใน เด็ก (ดู 188)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

» คู่มือการสื่อสารและกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย (ดู 159)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

» คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ (ดู 223)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

» คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ดู 181)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

» คู่มือ การพยาบาลผู้ป่วยถอดท่อนำสายสวนออกจากหลอดเลือดแดงทางขาหนีบ (ดู 195)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560

» คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (ดู 761)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)