โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารคู่มือต่างๆ

คู่มือรหัสวัสดุ Update 21-7-58
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 40_คู่มือรหัสวัสดุสำหรับใช้เบิกวัสดุ.xlsx
 

คู่มือแสดงรหัสวัสดุต่างๆที่มีให้เบิกในคลังพัสดุ โดยแยกตามหมวดวัสดุ ได้แก่ 

1.วัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น

2.วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

3.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ เป็นต้น

4.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น กระดาษEKG ป้ายผูกข้อมือ เป็นต้น

5.วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกPrinter เป็นต้น

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)