โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแจ้งจากหน่วยงาน

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 63_0016 เวียนติดตามเอกสารสัญญาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1.01.PDF
 

ขอให้หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประจำและต้องทำสัญญาต่อเนื่องทุกปี ดำเนินการดังนี้

  1. ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุอุปโภคบริโภค (อาหาร), วัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเตา) เป็นต้น
  2. ค่าเช่า/ งานจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่อง สลายนิ่ว ค่าเช่าเครื่องการให้สารละลายทางหลอดเลือด เป็นต้น
  3. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ประจำเดือน) เป็นต้น

               ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและรองรับภารกิจของคณะฯ และให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด งานพัสดุ มีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่งข้อมูลตามข้อ 1-3 ข้างต้น ให้งานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากการสอบราคา (วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป) และ E-Auction (วงเงินเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป) ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จ้าง และต้องจัดทำเอกสารดังกล่าวส่งถึงงานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

               ในการนี้ งานพัสดุจึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินการตามข้อ 1-3 ข้างต้น โปรดเร่งดำเนินการจัดส่งบันทึกข้อความต้นเรื่อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (โดยกรอกรายละเอียดตาม เอกสารแนบ) พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือสเปค และต้องลงนามกำกับทุกหน้าทุกแผ่นในสเปค พร้อมส่ง File สเปคดังกล่าวไปที่ E-mail : medicine-naresuan@hotmail.com ทั้งนี้ จะต้องผ่านระบบ Blue Slip เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจ ผ่านตามสายการบังคับบัญชาแล้ว โดยขอให้ดำเนินการจัดส่งภายใน วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล้วต่อไป

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558
โดย : นางกนกอร มุกดาลอย
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)