โลโก้ งานการพยาบาลอายุรกรรม แบนเนอร์ งานการพยาบาลอายุรกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร (ดู 265 ครั้ง)
 

วันนี้ (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เวลา 10.00-11.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พร้อมด้วยทีมบริหารได้แก่  ผศ.พญ.สุภาวดี  มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.พญ.สุภินดา  ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ผศ.พญ.สิรินันท์  ตรียะเวชกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผศ.พญ.เต็มพร  เครือมาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจำนวน 39 คน ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

ทั้งนี้กรอบนโยบายสำคัญที่ได้มอบให้หัวหน้างาน ได้แก่ การพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ Smart  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) บทบาทหัวหน้างานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่พร้อมรับเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 3 สาขา ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยา  ภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และภาควิชารังสีวิทยา   บทบาทหัวหน้างานในการดำเนินงานตามแผนผ่อนปรนมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) บทบาทหัวหน้างานในการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ทั้งด้านการคลัง การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิจัย งานคุณภาพ งานวิชาการ การพัฒนานิสิต ด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ในส่วนคณะกรรมการ Green Faculty & Green Hospital ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานมุ่งสู่สำนักงานสีเขียวให้หัวหน้างานได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

นอกจากนี้คณบดีได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่ นายทรงพล พันธุ์สุข หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็น “หัวหน้างานที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นที่ประจักษ์”

 

 
หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร หัวหน้างานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)