โลโก้ งานนิติการ

งานนิติการ

ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน (ดู 754 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์แพทย์ภาคเวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด เภสัชกร บุคลากรงานบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง และตำบลท่าโพธิ์ ให้การต้อนรับ นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรองรับบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

 
การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามการดำเนินงาน
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 16 มกราคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)