โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
นโยบาย Green Faculty and Green Hospital (ดู 3214 ครั้ง)
 

นโยบาย Green Faculty and Green Hospital

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ด้านสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียวของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้

  1. ดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
  2. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามผลลัพธ์ตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
  3. รณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. สื่อสาร เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
  5. รณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. รณรงค์การลดของเสียและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม
    ที่มีการดำเนินงาน

 

 

                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 
นโยบาย Green Faculty and Green Hospital นโยบาย Green Faculty and Green Hospital
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)