โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) (ดู 1192 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่  15 ก.ค.2563  ผศ.พญ.สุภินดา  ศิริลักษณ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ภญ.ดวงดาว  วงศ์จำปา  รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม  ภก.ชัยวัฒน์  บูรณะชนอาภา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) โดย นายพงศ์ภัทร์ ฟักฟูม  นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้สัมภาษณ์  ณ  สำนักงานคณบดี   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ประชาสัมพันธ์   มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) ประชาสัมพันธ์   มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) ประชาสัมพันธ์   มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) ประชาสัมพันธ์   มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579) ประชาสัมพันธ์   มน. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)