โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 962 ครั้ง)
 

ประกาศ การรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 คณะแพทยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัว จาก วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 และเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง หากพ้นกำหนดเวลานี้ คณะแพทยศาสตร์ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9860_ประกาศการรายงานตัว 31-62 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป LAB.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เมษายน 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)