โลโก้ หน่วยธุรการพัสดุ

หน่วยธุรการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 (ดู 1179 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 เรื่อง เรียนรู้ สร้างเสริม สุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์แพทย์หญิง แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ กล่าวรายงาสนวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม  ภาควิชาจักษุวิทยา  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตรวจสุขภาพ  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คัดกรองการได้ยิน  ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา และการเสวนา เรื่องโรคน้ำในโพรงสมองเกิน โดย พญ.ดวงนภา  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  อายุรแพทย์  สาขาประสาทวิทยา  นพ.ธงชัย  เลวัน  ศัลยแพทย์  สาขาศัลยกรรมประสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้

 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)