โลโก้ หน่วยยานพาหนะ

หน่วยยานพาหนะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
Green Faculty and Green Hospital (ดู 655 ครั้ง)
 

   วันนี้ (4ส.ค.63) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมร่วมวางแผนและเสนอความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Faculty and Green Hospital ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศนโยบายการเป็น Green Faculty and Green Hospital เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่านั้น

   ในการนี้ ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวรายงานถึงภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการวางแผนและเสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายดังกล่าว โดยมี ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้าศูนย์เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน  ณ โถงชั้น 4 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

 
Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital Green Faculty and Green Hospital
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)