โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

งานวิจัย

ผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 242_บทคัดย่อเบาหวานปี55.pdf
 
 

ผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หัวหน้าโครงการวิจัย

นางอำภาพรรณ์ หนิมพานิช

 

ผู้ร่วมวิจัย

นางกรรณิการ์ โค้วเจริญ

นางสาวกรรณิการ์ เชิงยุทธ์

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล

นางสาวน้้าหวาน ทองดี

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)