โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

งานวิจัย

พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 245_พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
 

พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หัวหน้าโครงการวิจัย

นางสาวอาภาพรรณ์ บุญเรือง

 

ผู้ร่วมวิจัย

นางกรรณิการ์ โค้วเจริญ

 

หน่วยพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)