โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อความสามารถออกกำลังกาย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 266_ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อความสามารถออกกำลังกาย.pdf
 
 

ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อความสามารถออกกำลังกาย

 

ภาวินี เภารอด, พย.บ.1, วีระพงษ์ ชิดนอก, ปร.ด.2, จรัญ สายะสถิตย์, พ.บ.3*

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)