โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

บทความวิชาการ

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 205_เรื่องที่ 1.pdf
 
 

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

            กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทําแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ขึ้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน


วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

  • วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
    - เป็นการจัดหาพัสดุหรือบริการทั่วไป เช่น กระดาษ , เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่วนราชการสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ คือ
               จัดหาพัสดุ โดยใช้ใบเสนอราคา โดยมีมูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
                2. จัดหาพัสดุ โดยกระประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท
  • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
    - เป็นการจัดหาพัสดุ หรือ บริการเฉพาะนอกเหนือจาก e-market กำหนดไว้ โดยการจัดหาพัสดุ หรือ บริการต้องมีมูลค่าเกิน 100,000 บาทขึ้นไป


ที่มาของข้อมูล http://www.gprocurement.go.th  

เขียนโดย  : กนกพรรณ  สุภลาภ  (หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา  งานพัสดุ)

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)