โลโก้ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก แบนเนอร์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชมรมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
ฐานข้อมูลการย้ายตัวอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้ารับการรักษาศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (ดู 2942 ครั้ง)
 
การเข้ารับการรักษาศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 

             เรียน   ผู้รับบริการที่จะเข้ารับการรักษาศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โปรดทราบ ตามประกาศคณะเเพทยศาสตร์ เรื่อง เเนวทางการเข้ารับการรักษาในศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

            เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 คณะเเพทยศาสตร์ จึงประกาศเเนวทางการเข้ารับการรักษาในศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้

           1. คู่สมรสที่จะมารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก การทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ ให้นำเอกสารมายื่น ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนวันที่จะทำการฉีดน้ำเชื้อ เก็บไข่ หรือย้ายตัวอ่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ทั้งนี้ หากไม่นำเอกสารมาทางศูนย์ฯ จะไม่สามารถให้บริการแก่คู่สมรสได้ทุกกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              1.1 สำเนาบัตรประชาชนของตนเองและคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ฉบับ

              1.2 สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองฝ่าย จำนวน 1 ฉบับ

              1.3 ในกรณีที่คู่สมรสมีสัญชาติอื่นและคู่สมรสที่ทำการจดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศ ให้นำสำเนาทะเบียนสมรสที่ออกโดยสถานฑูตประเทศที่จดทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองฝ่าย จำนวน 1 ฉบับ

          2. สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย และภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ประสงค์ที่จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์เเทน ต้องมีสัญชาติไทย หากสามีหรือภรรยามิได้สัญชาติไทยจะต้องจดทะเบียนสมรสมาไม่น้อยกว่าสามปี ผู้ทีจะมาตั้งครรภ์เเทนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

          3. ทางศูนย์ฯไม่มีบริการเลือกเพศบุตรจากการคัดเลือกอสุจิ การทำเด็กหลอดแก้ว และการทำอิ๊กซี่

          4. กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ไข่บริจาคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และทางหน่วยฯไม่มีนโยบายจัดหาไข่บริจาคให้เเก่คู่สมรส

                                         ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2558

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558
โดย : นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)