โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง (ดู 945 ครั้ง)
 
HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง
 

          ดร.แสงทอง ปุระสุวรรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการและจัดการความรู้ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการทำงานของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (HACC: NU) ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. และศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

          ประเด็นสำคัญจากการประชุม ประกอบด้วย

          1) การปรับบทบาทการประเมินโรงพยาบาล สรพ.ขอความร่วมมือให้ HACC ซึ่งเดิมทำหน้าที่ประเมินโรงพยาบาลขั้น 1 และ 2 และส่งเสริม กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ ช่วยทำหน้าที่เพิ่มเรื่องการเข้าเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอประเมินและรับรอง (pre-survey) และเข้าเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวังหลังจากได้รับการประเมินและรับรอง (surveillance survey)

          2) ช่วยทำหน้าที่ในการค้นหา good or best practice ด้วยวิธีการแบบอื่นที่นอกเหนือจากการเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล เช่น Knowledge management, การสร้างเครือข่าย, การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น

          3) ช่วยทำหน้าที่ Supervisor ให้กับพี่เลี้ยงของ Quality Learning Network (QLN) ซึ่งวางแผนจะจัดประชุมร่วมระหว่าง HACC, QLN และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป

          4) ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับ Patient safety ได้แก่ การทำกิจกรรมหัวหน้าพาทบทวน 12 กิจกรรม, การทบทวนเวชระเบียนสู่การดูแลทางคลินิก, SIMPLE และกระตุ้นให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพโดยต้องมีการศึกษาจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  

          ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (HACC: NU) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน HACC และช่วยพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพได้เป็นอย่างดี  และสำคัญที่สุดคือประโยชน์อันสูงสุดที่ประชาชนในพื้นที่ของเราจะได้รับนั่นเอง

 
HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง HACC: NU ประชุมร่วมกับ สรพ. เสริมบทบาทคุณภาพ HA ภาคเหนือตอนล่าง
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558
โดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)