โลโก้ งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 (ดู 332 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13
 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "ความมั่นคงของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

       โดยเปิดรับผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณาจารย์/นักวิชาการศึกษา/นักวิจัย/และผู้สนใจทั่วไป ใน 8 ประเด็น ดังนี้

        1.  ด้านสังคม
        2.  ด้านการพัฒนา
        3.  ด้านการศึกษา
        4.  ด้านการบริการจัดการ
        5.  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์
        6.  สุขภาพและสาธารณสุข
        7.  เทคโนโลยีและสารสนเทศ
        8.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        
        เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://social.crru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5370 2870

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 336_281.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559
โดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)