บุคลากรงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ วันพุธ, 12 มีนาคม 2557
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรัญญา  ศรีจันท์ทองศิริ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : -
     
 
     
 

 

 
     
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเต็มพร  เครือมาก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : - 
     
 
     
   
     
     
 
เภสัชกร ดร.ทรงศักดิ์  ทองสนิท
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน : - 

     
 
     
     
   
     
 
นางสาวศิริบังอร  ต่อวิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ภายใน : 7940 

 
 
 
 
     
     
 

 

 
     
 
นางสาวปิยะวรรณ สายทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7940 
 
     
     
   
     
 
นางสาวนิภาภัทร  สมัครเขตรการ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7938
     
 
     
     
 

 
     
 
นางสาวพารุณี ยิ้มสบาย 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7938 
     
 
     
     
   
     
 
นางสาวชยาภัสร์ ไกรเดช
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7930 
     
 
     
     
   
     
 
นางสาวณัฐพัชญ์  นันทพันธ์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7930 
     
 
     
     
   
     
 
นางสาวรัชวรรณ มะณีปะลุ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7936 
     
 
     
     
   
     
 
นางสาวพิมพิไล  ไชยศิลป์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7939 
     
 
     
     
   
     
 
นางสาวลำพาพร ทาผิว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7937
     
 
     
     
   
     
 
นางสาววรารัตน์  สมนิยาม 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์ภายใน : 7936 
     
 
     
     
 

 

 
     
 
นางสาวปาริชาติ  เนื้อไม้     
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
เบอร์ภายใน : 7939  
 
     
     
     
     
 
 นางสาวสิริมา  อินสาย
 ตำแหน่ง บุคลากร
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 เบอร์ภายใน : 7939 

 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.