รูปภาพกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพ กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 15 ธันวาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารและภาวะผู้นำ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) 25 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารและภาวะผู้นำ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 25 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารและภาวะผู้นำ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) 25 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อรรควร มหัทธนตระกูล 25 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนตุลาคม ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ประมวลภาพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอบ CEPT "30 minutes English for FUN" ครั้งที่ 3 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ประมวลภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 04 ตุลาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 25 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ แพทย์ (ที่กลับจากลาศึกษาต่อ) และอาจารย์แพทย์ (ที่บรรจุใหม่) ในปีงบประมาณ 2563 และอาจารย์แพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ (วันที่ 3 และวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ประมวลภาพโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิวรรณ พัทธวีรกุล 28 เมษายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์ โสวัณณะ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วัชรพล ภูนวล 23 มีนาคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา อายุรศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรินยา สัทธานนท์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา อายุรศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา อายุรศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์ แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิดบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอบ CEPT 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอบ CEPT 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการ แก่ นางวรรณา พิมพานุวัตร 30 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการ แก่ นางสุภาวดี พงษ์หนาด 30 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ) 30 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ด้านวิจัย) แก่ นางสาวปรารถนา เอนกปัญญากุล 30 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 22 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ 22 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยนุช ประจง 22 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิดบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 07 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 03 มกราคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิดบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 02 ธันวาคม 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิดบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล 29 ตุลาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภโชค รัศมีมงคล 27 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยา อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรยุทธ สิทธิไชยากุล 27 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ 27 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเต็มพร เครือมาก 27 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทบุคคล ประจำปี 2562 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ ประจำปี 2562 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นางพุริตา โคว้เจริญ เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร สายสนับสนุน ประจำปี 2562 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นางกนกวรรณ บูรณะชนอาภา เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร สายสนับสนุน ประจำปี 2562 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโลหิตวิทยา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกาญจ์รวี สังข์เปรม 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมพูนุท บุญโสภา 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 06 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 01 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ภาพโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนเมษายน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 07 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMA YP Roadshow) วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพโครงการประชุมวิชาการ "แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย" วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรม "กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนด้วยมือเรา" วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 เขียนโดย น.ส.สิริมา อินสาย (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ "เกษียณสุขและมั่งคั่ง" วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 05 ตุลาคม 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 26 กันยายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.พิมพิไล ไชยศิลป์ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรม Walk Round ผู้บริหารเดินเยียมสำรวจหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 08 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นางพรพนา บุญธูป เนื่องในโอกาสรับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 02 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฎ์ มีไชยโย เนื่องในโอกาสรับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 02 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ เนื่องในโอกาสรับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 02 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ เนื่องในโอกาสรับโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 02 สิงหาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชรินทร์ อินทรขาว 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ กับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติมา เงินมาก 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี จิรัฐิติกาลโชติ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชินภัทร์ จิระวรพงศ์ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ กับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแผนพัฒนารายบุคลากร (IDP) 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์ค เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 29 มีนาคม 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์ค เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์ค เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 26 มกราคม 2561 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" 16 ตุลาคม 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 18 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 19 เมษายน 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย น.ส.นิภาภัทร สมัครเขตรการ (โทร.7938)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "สร้างเสริมความสุขในชีวิต และประสิทธิภาพการทำงาน" โดยสมาคมนพลักษณ์ไทย 13 มีนาคม 2560 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
มอบสวัสดิการเครื่องแต่งกาย (เสื้อโปโลสีดำ) สำหรับบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 21 ธันวาคม 2559 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 01 กันยายน 2559 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิดเดือนกรกฎาคม 2559 03 สิงหาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น หัวข้อ "ผู้นำ ผู้ทำ(ธรรม)" 26 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 14 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพการประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 13 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น หัวข้อ "การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง" 10 มิถุนายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการ"เติมไฟ...ใส่ปุ๋ย" โดย ศุ บุญเลี้ยง 19 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 16 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 11 เมษายน 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพการประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 25 มีนาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพการอบรม หัวข้อ "ความรู้ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน" 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 29 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมการมอบสวัสดิการวันเกิด เดือนมกราคม 2559 29 มกราคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมถักทอสายใยรัก คณะแพทยศาสตร์ 28 มกราคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 26 มกราคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2558 18 มกราคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการสวัสดิการวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 11 มกราคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมงานปีใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 28 ธันวาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 28 ธันวาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานปีใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 17 ธันวาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมโหวตที่สุดแห่งปี 2558 17 ธันวาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2558 31 ตุลาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 29 ตุลาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือนกันยายน 2558 29 กันยายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 09 กันยายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 18 สิงหาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2558 06 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
คณะแพทยศาสตร์ รับมอบหมวกไหมพรมจาก “โครงการถักทอสายใย (CG Good Care)” 15 มิถุนายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. 2558 20 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพกิจกรรมประเพณีสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี2558 17 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2558 03 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 05 มีนาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน มกราคม 2558 05 มีนาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น 10 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
โครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น" 26 มกราคม 2558 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมปีใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 07 มกราคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2557 07 มกราคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมประกวดการแต่งกายแฟนซีปีใหม่(แฟนซีฮีโร่ )ประเภททีมชิงเงินรางวัลกว่า 7,000 บาท รับสมัครวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 - 19.30 น. 22 ธันวาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพมอบสวัสดิการวันเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 12 ธันวาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพประชาสัมพันธ์งานปีใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 12 ธันวาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพการมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2557 17 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 12 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ก.ย.57 22 ตุลาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ภาพกิจกรรมประชุมผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 15 ตุลาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ส.ค.57 03 กันยายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/57 03 กันยายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2557 06 สิงหาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ก.ค.57 04 สิงหาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน มิ.ย.57 09 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 02 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมโครงการพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ 06 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอเชิญอบรม "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและผลงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" 05 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน พ.ค.57 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน เม.ย.57 05 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ" 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ปชส.รณรงค์เก็บขยะบริเวณรอบอาคารคณะแพทยศาสตร์ 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิด เดือน มี.ค.57 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" 30 เมษายน 2557 เขียนโดย Super User
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ก.พ.7 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย Super User
ภาพกิจกรรมประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/57 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย Super User
ภาพมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดประจำเดือน ม.ค.57 13 มีนาคม 2557 เขียนโดย Super User

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.