คู่มือการเขียนตำรา
Guide to textbook writing

ปฏิบัติการ การเขียนคู่มือ
Practical manual writing